Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 23. 2. 2024 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 23.2.2024

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 26. 1. 2024
  4. Změny rozpočtu obce č. 1 pro rok 2024
  5. Žádost TJ Sokol Doubravice o finanční dar
  6. Návrh Smlouvy o spolupráci při digitalizaci objektů technické infrastruktury ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Jihočeského kraje
  7. Žádost FOKUS Písek, z.ú. o finanční příspěvek

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2024 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 1. 2024. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 pro rok 2024.

5)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2024 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude do 30ti dnů po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2024 bylo schváleno.

6)     Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy č. OSON/OREG/212/24 o spolupráci při digitalizaci objektů technické infrastruktury ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Jihočeského kraj, který obci zaslal Jihočeský kraj.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření Smlouvy č. OSON/OREG/212/24 o spolupráci při digitalizaci objektů technické infrastruktury ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Jihočeského kraje s Jihočeským krajem, se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2024 bylo schváleno.

7)     Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním FOKUS Písek, z.ú. podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na zajištění svého provozu. Zároveň doložila, že jejich služeb užívá jeden občan s trvalým pobytem v naší obci. Zastupitelé navrhli poskytnout jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci FOKUS Písek, z.ú. na rok 2024 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 78-0338450287/0100.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2024 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 23. 2. 2024

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                            Pavel Klečka