Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 4. 2024 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.4.2024

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Pavel Klečka

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 23. 2. 2024
  4. Změny rozpočtu obce č. 2 a 3 pro rok 2024
  5. Žádost společnosti Cetin a.s. o využití sloupů V.O. k montáži optického kabelu pro vysokorychlostní internet
  6. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při 45. INVELT RALLY Pačejov 2024

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2024 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 23. 2. 2024. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 2 a 3 pro rok 2024.

5)     Společnost Cetin a.s. zaslala Obci Mečichov návrh o možné výstavbě nadzemní optické sítě vysokorychlostního internetu v naší obci a s tím zaslala žádost o případné využití stožárů veřejného osvětlení k ukotvení tohoto optického kabelu. Veškeré náklady na výstavbu této sítě by hradila společnost Cetin.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje společnosti Cetin a.s. využití stožárů veřejného osvětlení k ukotvení optického kabelu při realizaci sítě vysokorychlostního internetu v obci Mečichov.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2024 bylo schváleno.

6)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání 45. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2024, který se koná 21. – 22. září 2024. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 21. – 22. září 2024 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání 45. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2024.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2024 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 4. 2024

Zapsal starosta:   Josef Sýkora
Ověřovatelé:     Petr Straka
Pavel Klečka