Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov,konaného dne 24. 6. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 24.6.2024

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 4. 2024
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2024
 5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023
 6. Závěrečný účet obce za rok 2023
 7. Schválení účetní závěrky obce za rok 2023
 8. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Oprava kaple na návsi“
 9. Úhrada faktury za výrobu pódia na hřišti
 10. Výroční zpráva společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2023
 11. Žádost organizace Prevent 99 z.ú. o finanční příspěvek na rok 2024

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2024 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 4. 2024. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2024.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 ze dne 26. 3. 2024. Při přezkumu hospodaření byla zjištěna jedna chyba uvedená v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: Kontrolou Kupní smlouvy č. 11732018 ze dne 10. 1. 2023 na prodej pozemku parc. č. 86/10 bylo zjištěno, že při vyřazení prodaného pozemku nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního případu. Právní účinky zápisu vznikly k okamžiku 18. 1. 2023. Část prodávaného pozemku byla vyřazena z majetku obce účetním dokladem č. 23-007-00013 dne 14. 2. 2023. V roce 2024 Obec Mečichov kupovala na základě kupní smlouvy ze dne 16. 4. 2024 pozemky parc. č. 1378/2 a 1377/2, oba v k.ú. Doubravice u Strakonic a v tomto případě již byl při zařazení koupených pozemků dodržen okamžik uskutečnění účetního případu. Právní účinky zápisu vznikly k okamžiku 22. 4. 2024. Kupované pozemky byly zařazeny do majetku obce účetním dokladem č. 24-007-00018 dne 22. 4. 2024. Tím došlo k napravení výše uvedené chyby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 a schvaluje toto nápravné opatření: Účetní obce musí účtovat k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2024 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2023. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2023 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2024 bylo schváleno

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2023 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2023 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2024 bylo schváleno.

8)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava kaple na návsi“ v tomto složení: Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Josef Sýkora. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava kaple na návsi“ ve složení Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Tomáš Klečka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Josef Sýkora.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2024 bylo schváleno

9)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za výrobu pódia na hřišti.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu faktury za výrobu pódia na hřišti od pana Vladimíra Sellnera ze dne 22. 5. 2024, VS: 100042024, ve výši 71.000 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/04/2024 bylo schváleno.

10)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2023.

11)   Organizace PREVENT 99 z.ú. podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2024. K žádosti doložila financování za rok 2023 a předpoklad na rok 2024. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout této organizaci jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 6.843,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci PREVENT 99 z.ú. na rok 2024 formou daru ve výši 6.843,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 212818883 / 0300.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/04/2024 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 6. 2024

Zapsal starosta:   Josef Sýkora
Ověřovatelé:     Petr Straka
Pavel Klečka