Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2015

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2015 byly Obecnímu úřadu Mečichov doručeny celkem dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Všechny žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).
V Mečichově dne 15.1.2016

Josef Sýkora
starosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Milan Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27.11.2015
 4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 11 pro rok 2015
 5. Změny vnitřní směrnice platné od 1.1.2016
 6. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2015
 7. Dárkové balíčky pro jubilanty
 8. Dlouhodobý pronájem obecního majetku
 9. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2016
 10. Pořízení změny Územního plánu Mečichov
 11. Prominutí penále z faktur po splatnosti
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/11/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27.11.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.11 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.11 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/11/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem změn vnitřních směrnic platných od 1.1.2016 – viz. příloha tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o jejich schválení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změny vnitřních směrnic platných od 1.1.2016 uvedených v příloze tohoto zápisu.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/11/2015 bylo schváleno.

 6. Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2.7.2015 a 23.12.2015 a
  se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 27.3.2015, 16.7.2015 a 21.10.2015 – viz. přílohy tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2.7.2015 a 23.12.2015 a zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 27.3.2015, 16.7.2015 a 21.10.2015.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/11/2015 bylo schváleno.

 7. Starosta navrhl navýšit cenu za dárkové balíčky pro jubilanty z původních 400 Kč na 500 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navýšení ceny dárkových balíčků pro jubilanty od 1.1.2016 na hodnotu 500 Kč za jeden balíček.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/11/2015 bylo schváleno.

 8. Z důvodu ukončení platnosti nájemní smlouvy k 31.12.2015 podala paní Zdeňka Lávičková, bytem Mečichov 42, zdejšímu obecnímu úřadu žádost o prodloužení dlouhodobého pronájmu části budovy s č.p. 1,
  stojící na stav. par. č. 2/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mečichov, za účelem provozování pohostinství. Plán budovy s vyznačenými prostory je přílohou této žádosti.
  Záměr obce dlouhodobě pronajmout tento obecní majetek byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě od 12.12.2015 do 28.12.2015. V této zákonné lhůtě
  obecní úřad nepřijal žádnou námitku. Bylo navrženo prodloužit stávající nájemní smlouvu formou dodatku ke smlouvě do 31.12.2018. Ostatní ujednání nájemní smlouvy v aktuálním znění zůstanou nezměněny.
  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na část budovy s č.p. 1, stojící na stav. par. č. 2/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mečichov,
  za účelem provozování pohostinství, paní Zdeňce Lávičkové, bytem Mečichov 42, a to formou dodatku ke smlouvě do 31.12.2018. Nájemné zůstává ve výši 1.000,- Kč měsíčně, celkem 12.000,- Kč ročně.
  Ostatní ustanovení nájemní smlouvy ze dne 1.6.2009 ve znění dodatků zůstávají nezměněna.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 6/11/2015 bylo schváleno.

 9. Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2016. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2015. K výše uvedeným skutečnostem
  zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2016 ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2016.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 7/11/2015 bylo schváleno.

 10. Starosta navrhl přítomným zastupitelům pořídit změnu č. 1 Územního plánu obce Mečichov. Změna se týká části pozemku parc. č. 574/4, která je v současné době zařazena mezi
  plochy smíšené nezastavěného území a nelze zde tudíž provádět žádnou výstavbu. Obec má záměr vybudovat v budoucnu na tomto pozemku sběrný dvůr, je proto nutné zapracovat tento
  záměr do územního plánu.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Mečichov, která se týká části pozemku parc. č. 574/4 v k.ú. Mečichov, za účelem výstavby sběrného dvora.
  Dále zastupitelstvo obce určuje starostu obce, pana Josefa Sýkoru, jako osobu odpovědnou pro jednání s MěÚ Strakonice při pořizování změny č. 1 Územního plánu obce Mečichov.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 8/11/2015 bylo schváleno.

 11. Starosta seznámil přítomné zastupitele se stavem faktur po splatnosti, vystavených nájemníkům obecních bytů (náklady za elektrickou energii společných prostor). Dle zákona o účetnictví je nutné účtovat k těmto
  fakturám oprávky a navyšovat tak dluh o penále. Vzhledem k finanční situaci těchto dvou dlužníků by bylo velmi obtížné vymáhat tyto dluhy včetně penále. Starosta proto navrhl upustit v těchto konkrétních případech
  od účtování oprávek a do dalšího účetního období zúčtovávat pouze skutečný dluh.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prominutí penále z faktur po splatnosti, vystavovaných nájemníkům obecních bytů za elektrickou energii ve společných prostorách. Na tyto faktury se nebudou účtovat
  oprávky dle zákona o účetnictví.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 9/11/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28.12.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 11. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni:Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec, Milan Klečka
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Omluveni:
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30.10.2015
 4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 10 pro rok 2015
 5. Návrh rozpočtu Obce Mečichov na rok 2016
 6. Příkaz starosty k inventuře
 7. Schválení ceny vodného na rok 2016
 8. Návrh rozpočtu DSO RADINA na rok 2016
 9. Pasport veřejného osvětlení, aktualizace pasportu místních komunikací, plánu zimní údržby
 10. Uhrazení vlastního podílu ze společné dotace SOB
 11. Žádost o dotaci na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.
 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/10/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.10.2015. Všechny body usnesení byly splněny.
 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.10 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.10 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/10/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov).
  Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 3 220 000 Kč a výdaje činí 2 981 000 Kč. Splátky úvěru budou činit 239 000 Kč.
  Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2016.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2016 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.
  Celkové příjmy činí 3 220 000 Kč, výdaje 2 981 000 Kč a splátky úvěru 239 000 Kč.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/10/2015 bylo schváleno.

 6. Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 18.12.2015 – 31.1.2016. Předsedou inventarizační komise byl navržen
  Bc. Petr Finěk a členy Josef Křivanec a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
  předseda: Bc. Petr Finěk
  členové: Josef Křivanec a Pavel Klečka
  Inventura proběhne v období 18.12.2015 – 31.1.2016.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno.

 7. Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2016, který předložila firma Čevak, a.s. Cena vodného, jak pohyblivé, tak pevné složky, zůstává stejná jako v roce 2015.
  Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2016 v tomto složení:

  • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
  • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
  • pohyblivá složka: 37,41 Kč/m3 bez DPH

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/10/2015 bylo schváleno.

 8. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO RADINA na rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov).
  Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 14 000 Kč a výdaje činí 14 000 Kč. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný.
  Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu DSO RADINA na rok 2016.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet DSO RADINA na rok 2016 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný.
  Celkové příjmy činí 14 000 Kč a výdaje 14 000 Kč.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 6/10/2015 bylo schváleno.

 9. Starosta předložil přítomným zastupitelům zpracovaný pasport veřejného osvětlení obce Mečichov a aktualizaci pasportu místních komunikací, plánu zimní údržby. Tato akce
  byla realizována v rámci společného projektu Svazku obcí Blatenska. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s pasportem veřejného osvětlení obce Mečichov. Dále Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje aktualizaci pasportu místních
  komunikací, plánu zimní údržby v rámci společného projektu Svazku obcí Blatenska.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 7/10/2015 bylo schváleno.

 10. Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným projektem SOBu z finanční dotace Jihočeského kraje pro rok 2015. Z této dotace byl hrazen pasport veřejného osvětlení obce Mečichov a aktualizace pasportu místních komunikací,
  plánu zimní údržby. V rámci splnění podmínek pro získání těchto finančních prostředků musí Obec Mečichov uhradit vlastní podíl ve výši 3.307,- Kč, což je 30% z celkových nákladů.
  Tato částka musí být poukázala na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 31.12.2015. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zaslání příspěvku SOBu na úhradu vlastního podílu ze společné dotace na pořízení pasportu veřejného osvětlení obce Mečichov a aktualizace pasportu místních komunikací,
  plánu zimní údržby ve výši 3.307,- Kč, což je 30% z celkových nákladů. Částka bude poukázala na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 31.12.2015.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 8/10/2015 bylo schváleno.

 11. Starosta předložil zastupitelům Žádost o dotaci na rok 2016 na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni, kterou podalo Občanské sdružení PREVENT. Pro obec Mečichov se
  jedná o částku 1.566,- Kč na rok. Svazek obcí Blatenska na své valné hromadě, konané 25.11.2015, schválil, že příspěvky za všechny členské obce uhradí SOB společně. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí dotace na spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v roce 2016 formou příspěvku Občanskému sdružení PREVENT
  ve výši 1.566,- Kč za obec Mečichov. Tento podíl uhradí Svazek obcí Blatenska ze svého rozpočtu.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 9/10/2015 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 27.11.2015
Zapsal:Bc. Petr FiněkOvěřovatelé:Pavel Klečka
Starosta:Josef Sýkora Petr Hrba