Daň z nemovitých věcí – novela osvobození

Vyvěšeno: 11.10.2021
Sejmuto: 31.01.2022

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Dovolujeme si Vás upozornit na novelu zákona č. 364/2019 Sb. s účinností k 1. 1. 2020 k zákonu č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla výrazné změny vzhledem k uplatnění nároku na přiznání osvobození od daně z nemovitých věcí dle § 4 odst. 1 písm. k).
Ve Vašem daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí si uplatňujete výše uvedené osvobození na pozemku(cích).
Vzhledem k přechodným ustanovením novely č. 364/2019 Sb. může (mohou) nárok na osvobození, požívat pozemek(ky) nejdéle do 31. 12. 2021, následně lze dle tohoto ustanovení přiznat osvobození dle nových podmínek. Pokud nárok na osvobození dle novely zákona Vaše pozemky nesplňují, máte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději do 31. 1. 2022 a osvobození přiznané dle starého znění zákona zrušit. Pokud Váš pozemek bude splňovat podmínky k přiznání osvobození dle nových podmínek, ale např. v jiném rozsahu než uplatňujete nyní, máte taktéž povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději do  31. 1. 2022.  
Na stránkách finanční správy byly dne 19. 12. 2019 zveřejněny informace k výše uvedené novele zákona https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2019/novela-zakona-o-dani-z-nemovitych-veci-10210.
Vzhledem k časové náročnosti úkonů vedoucích k zajištění nároku na osvobození, věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost již nyní. V případě nejasností se neváhejte obrátit na svého správce daně.

Pořízení techniky a ochranných pomůcek pro JSDH Mečichov

V roce 2021 Obec Mečichov pořídila techniku a ochranné pomůcky pro jednotku SDH Mečichov. Konkrétně se jednalo o vysoušeč zdiva, ochrannou přilbu pro práci s motorovou pilou, neprořezný návlek na kalhoty, požární zásahové hadice – B75, požární zásahové hadice – C52, savice 105/2,5, přetlakový ventil B75, výstražné bezpečnostní bundy reflexní, popruh pro výškové práce, ochranné přilby, upínací popruhy a vyprošťovací motorový naviják. Tato technika bude využívána při zásahu JSDH. Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 9. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Pavel Klečka, Petr Straka

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 8. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 8 pro rok 2021
 5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/16
 6. Zrušení usnesení č. 8/02/2021
 7. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2374/24
 8. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/15
 9. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 10. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000507/001-HRD
 11. Žádost o dotaci z POV 2022 – DT 1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 8. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 8 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2021 bylo schváleno.

6)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 8/02/2021, které se týkalo prodeje obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020 panu XXXXXXXXXX. S oddělením nově vznikajících pozemků nesouhlasil stavební úřad. Z tohoto důvodu navrhl starosta zrušit původní rozhodnutí zastupitelstva a prodej pozemku projednat dle aktuálního geometrického plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 8/02/2021 o prodeji obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020 panu XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2021 bylo schváleno.

8)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5/09/2021 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 9.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 9.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2021 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000507/001-HRD, týkající se stavby „Příp. STL Mečichov – obecní dům“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění STL přípojky a HUP na pozemky parc.č. 9/1, 9/2, st. 2/1, st. 66/1 v katastrálním území Mečichov, jejichž je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-­014340000507/001-HRD, týkající se stavby „Příp. STL Mečichov – obecní dům“.  se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2021 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2022 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na pořízení traktorové sekačky na trávu na údržbu obecní zeleně. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2022 DT 1 na pořízení traktorové sekačky na trávu na údržbu obecní zeleně.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 9. 2021

Zapsal starosta: Josef Sýkora

Ověřovatelé:      Pavel Klečka
                             Pavel Slanec