Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 1. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni:   Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2018
 4. Žádost TJ Sokol Doubravice o individuální dotaci
 5. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXX. RALLY Pačejov
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“
 7. Projektová dokumentace na Rekonstrukci společenského sálu

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Pavlínu Plechatou.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 12. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2019 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300 v únoru 2019.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2019 bylo schváleno.

 

5)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání XXXX. ročníku RALLY Pačejov, který se koná 27. července 2019. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 27. července 2019 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání XXXX. ročníku RALLY Pačejov.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2019 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/01/2019 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zhotovenou projektovou dokumentací na Rekonstrukci společenského sálu v obci Mečichov. Tuto PD v ceně 52.400,- Kč dodal projektant Ing. Radek Vačkář.

Zápis vyhotoven dne 25. 1. 2019

Zapsal:            Pavlína Plechatá
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka

Úhrada místních poplatků

Místní poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v hotovosti do pokladny obecního úřadu v úředních hodinách
2. bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu

– číslo účtu: 8625291 / 0100
– variabilní symbol: 1000x (x = číslo popisné)
– konstantní symbol: 1318

Výše poplatku za komunální odpad:
– celoroční známka (vývoz 1x za 14 dní) 1760 Kč
– 10 ks jednorázových známek 1 000 Kč
– 7 ks jednorázových známek 700 Kč
– 4 ks jednorázových známek 400 Kč
Poplatky za komunální odpad musí být uhrazeny do 15. února!

Výše poplatků za psy:
– za každého psa 100 Kč
Poplatky za psy musí být uhrazeny do 31. ledna!

Známky na popelnice si můžete vyzvednout na obecním úřadě, případně na požádání je vám zašleme.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 12. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni:   —
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30. 11. 2018
 4. Změny rozpočtu obce č. 12 pro rok 2018
 5. Pronájem obecního majetku – pohostinství – prodloužení smlouvy
 6. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2018
 7. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2019
 8. Žádost o dotaci na rekonstrukci společenského sálu
 9. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 10. Prodej dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/12/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30. 11. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 12 pro rok 2018.

5)     Z důvodu ukončení platnosti nájemní smlouvy k 31.12.2018 podala paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, zdejšímu obecnímu úřadu žádost o prodloužení dlouhodobého pronájmu části budovy s č.p. 1, stojící na stav. par. č. 2/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mečichov, za účelem provozování pohostinství. Plán budovy s vyznačenými prostory je přílohou této žádosti. Záměr obce dlouhodobě pronajmout tento obecní majetek byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě od 7.12.2018 do 23.12.2018. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku. Bylo navrženo prodloužit stávající nájemní smlouvu formou dodatku na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ostatní ujednání nájemní smlouvy v aktuálním znění zůstanou nezměněna. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na část budovy s č.p. 1, stojící na stav. par. č. 2/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mečichov, za účelem provozování pohostinství, paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, a to formou dodatku ke smlouvě na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy ze dne 1.6.2009, ve znění dodatků, zůstávají nezměněna.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/12/2018 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 6.7.2018 a 14.12.2018 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26.4.2018, 9.8.2018 a 21.12.2018 – viz. přílohy tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 6.7.2018 a 14.12.2018 a zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26.4.2018, 9.8.2018 a 21.12.2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/12/2018 bylo schváleno.

7)     Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2019. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2018. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2019 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2019.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/12/2018 bylo schváleno.

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s možností čerpání dotace z fondu MMR ČR, Programu obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel na rekonstrukci společenského sálu spočívající v opravě vlhkých omítek, odvlhčení podlahy a pokládka nových parket, zateplení stropu, výměny osvětlení, výměny topení a výmalby. V případě schválení žádosti fondem MMR ČR lze čerpat finanční prostředky ve výši 70% uznatelných nákladů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu MMR ČR, Programu obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel na rekonstrukci společenského sálu v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/12/2018 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o převod obecního pozemku parc.č. 2358/31 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 038/18 od pozemku parc.č. 2358/1. O prodeji tohoto pozemku již bylo v minulosti rozhodnuto, a to dne 6. 8. 1975, kdy byla tehdejším MNV stanovena kupní cena ve výši 4 Kč/m2, tj. celkem 176 Kč. Tato kupní cena byla v plné výši uhrazena poštovní poukázkou dne 8. 8. 1975. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2018 usnesením č. 3/11/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 30. 11. 2018 do 16. 12. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Vzhledem k tomu, že uvedený pozemek již byl v minulosti žadatelovo rodičům prodán, ale z neznámých důvodů nedošlo na Katastrálním úřadu k zápisu vkladu, navrhuje starosta prodat tento pozemek za symbolickou 1 Kč. Přílohou tohoto zápisu je původní žádost o koupi pozemku, rozhodnutí MNV o prodeji a stvrzenka o zaplacení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 2358/31 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, odděleného od pozemku parc.č. 2358/1 geometrickým plánem, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 1 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. Uvedený pozemek se prodává za symbolickou cenu 1 Kč, protože již byl v minulosti žadatelovo rodičům prodán, což dokazují dokumenty Rozhodnutí MNV v Mečichově z 6. 8. 1975 a doklad o zaplacení z 8. 8. 1975, které jsou přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/12/2018 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 115 m2 a 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat části zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2018 usnesením č. 4/11/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 30. 11. 2018 do 16. 12. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 115 m2 a 130 m2 panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX. Tyto části pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedených částí pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/12/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 12. 2018

Zapsal:             Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:   Petr Straka
                          Pavel Klečka