Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 4. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 31. 3. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2023
 5. Výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“
 6. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při 44. INVELT RALLY Pačejov 2023
 7. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“
 8. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 31. 3. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“, ze dne 28. 4. 2023, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem čtyři došlé nabídky z šesti oslovených firem:

– VK okenní systémy s.r.o., IČ: 076 18 956, 281 223,00 Kč bez DPH

– OKNOPLAST CB s.r.o., IČ: 140 24 934, 263 366,00 Kč bez DPH

– OKNOTHERM s.r.o., IČ: 466 78 352, 244 823,08 Kč bez DPH

– OTHERM s.r.o., IČ: 080 59 942, 217 155,00 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma WH Develop s.r.o., IČO: 281 16 992. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy WH Develop s.r.o., IČO: 281 16 992, s cenou 217 155,00 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2023 bylo schváleno.

6)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání 44. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2023, který se koná 16. – 17. září 2023. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 16. – 17. září 2023 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání 44. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2023.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2023 bylo schváleno.

7)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“ v tomto složení: Jaroslav Plechatý, František Klečka, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Petr Straka, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“ ve složení Jaroslav Plechatý, František Klečka, Mgr. Tomáš Klečka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Petr Straka, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2023 bylo schváleno

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství, který předložila společnost EKO-KOM, a.s. Nový návrh Smlouvy společnost předložila z důvodu novelizace zákonů, kterých se tato Smlouva týká.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 4. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 31. 3. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Bohuslava Dvořáková

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 8. 2. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 1 a 2 pro rok 2023
 5. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“
 7. OZV o místním poplatku ze  psů
 8. OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 9. Stanovení oddávacích dnů a místa konání obřadu
 10. Pronájem obecní pergoly na sportovním hřišti
 11. Projednání možnosti zřízení FVE na obecních budovách

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 8. 2. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 a 2 pro rok 2023.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.300,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 11.700,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 11.700,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2023 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“ v tomto složení: Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“ ve složení Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2023 bylo schváleno

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2023, o místním poplatku ze  psů. Vydání nové vyhlášky je nutné z důvodu změněné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2023, o místním poplatku ze  psů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2023 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 2/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Vydání nové vyhlášky je nutné z důvodu změněné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 2/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2023 bylo schváleno.

9)     Starosta navrhl zastupitelstvu obce, aby byly určeny dny pro oddávání a rovněž místo konání svatebních obřadů. Termíny konání svatebních obřadů byly navrženy na každý pátek a sobotu v roce. Místo pro konání obřadů bylo navrženo prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje stanovení oddávacích dnů na každý pátek a sobotu v roce s účinností od 1. 4. 2023. Svatební obřady se konají na prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/02/2023 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost od pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, na pronájem a provozování prodejního stánku s pergolou na místním sportovním hřišti během letní sezóny. Záměr obce pronajmout zmíněný obecní majetek byl zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 15. 3. 2023 do 31. 3. 2023. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti pronájmu zmíněného obecního majetku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje pronájem prodejního stánku s pergolou na místním sportovním hřišti během letní sezóny panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/02/2023 bylo schváleno.

11)   Obec Mečichov obdržela nabídku na realizaci FVE na střechách obecních budov od firmy Columbus Energy a.s. Zastupitelé prodiskutovali tuto možnost a shodli se, že v současné době nemá obec vhodné prostory pro využití FVE.

 

Zápis vyhotoven dne 31. 3. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka

                               Pavel Klečka