Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 1. 6. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec

Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 4. 2018
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 5. Závěrečný účet obce za rok 2017
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
 7. Změny rozpočtu obce č. 4 pro rok 2018
 8. Strategický dokument obce Mečichov na období 2018 – 2023
 9. Organizační řád obce Mečichov
 10. Žádost obci Mečichov o podporu Linky bezpečí, z.s.
 11. Výběr dodavatele na rekonstrukci úpravny vody
 12. Výběr dodavatele na akci „Oprava kanalizace“
 13. Úhrada faktury za výrobu knihy o obci Mečichov
 14. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 15. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 16. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022
 17. Žádost o snížení nájemného za pronájem pohostinství

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Mgr. Tomáše Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 4. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ze dne 17. 4. 2018. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2018 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2017. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2018 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce za rok 2017 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2018 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 pro rok 2018.

8)     Starosta předložil přítomným zastupitelům zpracovaný Strategický dokument obce Mečichov na období 2018 – 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Strategický dokument obce Mečichov na období 2018 – 2023.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/05/2018 bylo schváleno.

9)     Starosta předložil přítomným zastupitelům návrh Organizačního řádu obce Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Organizační řád obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/05/2018 bylo schváleno.

10)   Linka bezpečí, z.s. podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč z důvodu zajištění provozu krizové linky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. na rok 2018 formou daru ve výši 3.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 3856680/0300 v červnu 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 0       Proti: 4     Zdrželi se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Oznámením o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce úpravny vody Nahošín“, ze dne 17. 5. 2018, který předložila obec Doubravice na základě doporučení hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– VODASERVIS s.r.o., 1.988.000,- Kč bez DPH

– G-servis Praha spol. s r.o., 2.421.305,- Kč bez DPH

– Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2.692.000,- Kč bez DPH

Z oznámení vyplývá, že vybrána byla firma VODASERVIS s.r.o., IČO: 262 77 841, která podala nejnižší nabídkovou cenu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 262 77 841, s cenou 1.988.000,-Kč bez DPH na akci „Rekonstrukce úpravny vody Nahošín“ jako vítěznou.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/05/2018 bylo schváleno.

12)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Oprava kanalizace“, ze dne 1. 6. 2018, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– František Klečka, IČ: 113 45 969, 540.208,- Kč bez DPH

– NOVASS CZ s.r.o., IČ: 290 32 369, 519.871,- Kč bez DPH

– František Žák, IČ: 168 39 846, 558.622,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma NOVASS CZ s.r.o., IČ: 290 32 369. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy NOVASS CZ s.r.o., IČ: 290 32 369, s cenou 519.871,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava kanalizace“.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/05/2018 bylo schváleno.

13)   Dle platného Souboru vnitřních směrnic obce Mečichov předložil starosta zastupitelstvu obce k nahlédnutí fakturu č. 118020 firmy JIH – reklamní agentura, s.r.o. na částku 69.434,78 Kč bez DPH za přípravu a tisk knihy Kronika obyvatel Mečichova.

14)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 366 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.4.2018 usnesením č. 3/04/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 27.4.2018 do 13.5.2018. Zastupitelé vznesli námitku, že na předmětném pozemku probíhá obecní kanalizace. Bylo dohodnuto, že obec zjistí skutečný stav vedení kanalizace a poté bude se zájemcem projednána možnost prodeje menší části zmíněného pozemku.

15)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/05/2018 bylo schváleno.

16)   Dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb stanovit počet zastupitelů pro další volební období. Bylo navrženo ponechat sedmičlenné zastupitelstvo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov stanovuje v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2018 – 2022 sedmičlenné zastupitelstvo.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/05/2018 bylo schváleno.

17)   Obec Mečichov obdržela žádost paní Zdeňky Lávičkové o snížení nájemného za pronájem pohostinství z důvodu nízkých tržeb. V žádosti navrhuje stanovit nájemné na symbolickou 1 Kč měsíčně.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje snížení nájemného paní Zdeňce Lávičkové za pronájem místního pohostinství od 1. 6. 2018 na částku 1 Kč měsíčně.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/05/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 1. 6. 2018

Zapsal:             Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora               

Ověřovatelé:   Petr Hrba
                          Mgr. Tomáš Klečka    

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 11. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Josef Křivanec, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Petr Hrba

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 10. 2017
 4. Změny rozpočtu obce č. 9 pro rok 2017
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
 6. Příkaz starosty k inventuře
 7. Schválení ceny vodného na rok 2018
 8. Návrh rozpočtu DSO RADINA na rok 2018
 9. Úprava souboru vnitřních směrnic obce Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Klečku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 10. 2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 9 pro rok 2017.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2018. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 3 639 000 Kč, výdaje činí 3 400 000 Kč a financování 239 000 Kč. Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2017.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2018, včetně rozpisu na paragrafy a položky, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Celkové příjmy činí 3 639 000 Kč, výdaje 3 400 000 Kč a financování 239 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2017 bylo schváleno.

6)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 15. 12. 2017 – 31. 1. 2018. Předsedou inventarizační komise byl navržen Bc. Petr Finěk a členy Josef Sýkora a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení: předseda: Bc. Petr Finěk členové: Josef Sýkora a Pavel Klečka Inventura proběhne v období 15. 12. 2017 – 31. 1. 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2017 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2018, který předložila firma Čevak, a.s. Cena vodného, jak pohyblivé, tak pevné složky, zůstává stejná jako v roce 2017. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2018 v tomto složení:

–          pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH

–          pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH

–          pohyblivá složka: 37,41 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2017 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO RADINA na rok 2018. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 14 000 Kč a výdaje činí 14 000 Kč. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu DSO RADINA na rok 2018.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet DSO RADINA na rok 2018 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 14 000 Kč a výdaje 14 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/08/2017 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem úpravy souboru vnitřních směrnic Obce Mečichov. Úprava se týká bodu č. 23) Rozpočtová opatření.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úpravu souboru vnitřních směrnic Obce Mečichov v bodu 23) Rozpočtová opatření, v tomto znění: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k provádění a schvalování rozpočtových opatření takto: u příjmů neomezeně, u výdajů nad rámec závazného ukazatele, to jest schválené položky rozpočtové skladby, a to ve výši do 600 000 Kč, a tato opatření dává na vědomí zastupitelstvu obce. Schválený soubor vnitřních směrnic nabývá účinnosti od 1. 1. 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/08/2017 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 11. 2017

Zapsal:             Bc. Petr Finěk            
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:   Mgr. Tomáš Klečka
                          Pavel Klečka