Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 6. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 5. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 5 pro rok 2023
 5. Výroční zpráva společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2022
 6. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-001030083010/001-ELIS
 7. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/45

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 5. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 5 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2022.

6)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030083010/001-ELIS, týkající se stavby “ Mečichov Hrba – NN připojení kabelem „. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemku parc.č. 9/2 v k.ú. Mečichov, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-001030083010/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov Hrba – NN připojení kabelem“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2023 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 30. 6. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 3. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Slanec, Petr Straka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 11. 3. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 2 pro rok 2022
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. st. 136
 6. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 11. 3. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 2 pro rok 2022.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, o koupi obecního pozemku parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o výměře 237 m2. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 2. 2022 usnesením č. 6/02/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 25. 2. 2022 do 13. 3. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 237 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2022 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“, ze dne 24. 3. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem dvě došlé nabídky ze čtyř oslovených firem:

         – Josef Novák, IČ: 632 61 944, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

– GARANTSTAV STAVEBNÍ Strakonice  s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.888.847,62 Kč bez DPH

         – VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, 1.813.444,00 Kč bez DPH

– ZAKOM s.r.o., IČ: 25171747, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, s cenou 1.813.444,00 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 25. 3. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Pavel Klečka
                                Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 9. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25.8.2017
 4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2017
 5. Výběr dodavatele na akci Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25.8.2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č. 6 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č. 6 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2017 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na akci „Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov“, ze dne 29.9.2017, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– ALFA PROFI s.r.o., IČ: 291 87 923, 780.000,- Kč bez DPH

– MTM Tech s.r.o., IČ: 056 47 363, 773.200,- Kč bez DPH

– RAMOS-KOO s.r.o., IČ: 493 58 618, 768.000,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma RAMOS-KOO s.r.o., IČ: 493 58 618. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy RAMOS-KOO s.r.o., IČ: 493 58 618, s cenou 768.000,-Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 29.09.2017

Zapsal:              Bc. Petr Finěk

Starosta:    Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 8. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Petr Hrba

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 23. 6. 2017
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2017
 5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov
 6. Faktura za zřízení a opravu kanalizačních vpustí a asfaltování
 7. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy – prodloužení veřejného vodovodu  v k.ú. Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Klečku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 23. 6. 2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2017 bylo schváleno.

5)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat pětičlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov v tomto složení: Miroslav Krčal, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavla Fišerová, Miloslava Krčalová. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Vladimír Helcl, Josef Sýkora. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov ve složení: Miroslav Krčal, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavla Fišerová, Miloslava Krčalová a náhradníky ve složení: Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Vladimír Helcl, Josef Sýkora.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2017 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov předložil starosta obce přítomným zastupitelům uhrazenou fakturu ve výši 63.063,69 Kč bez DPH, vystavenou firmou Znakon, a.s. za zřízení a opravu kanalizačních vpustí a asfaltování v obci Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí úhradu faktury ve výši 63.063,69 Kč bez DPH, vystavenou firmou Znakon, a.s. za provedené práce dle rozpisu, který je přílohou k dané faktuře.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2017 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela návrh od pana Jaroslava Lansdorfa (investora), bytem Hořovského 527/11, Praha, na uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nově vybudovanou část vodovodu pro 6RD na p.č. 147/1, 142/2, 147/16 v k.ú. Mečichov. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná vybudování vodovodu pro nově připravované stavební pozemky a jeho napojení stávající vodovodní řad, jehož je Obec Mečichov vlastníkem, na náklady investora, a poté jeho prodej Obci Mečichov za cenu 1000,- Kč vč. DPH

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy ze dne 25.8.2017 o uzavření budoucí kupní smlouvy s panem Jaroslavem Lansdorfem (investorem), bytem Hořovského 527/11, Praha na nově vybudovanou část vodovodu pro 6RD na p.č. 147/1, 142/2, 147/16 v k.ú. Mečichov a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/05/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 25.08.2017

Zapsal:            Bc. Petr Finěk

Starosta:        Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Mgr. Tomáš Klečka
                         Pavel Klečka