Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 3. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Slanec, Petr Straka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 11. 3. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 2 pro rok 2022
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. st. 136
 6. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 11. 3. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 2 pro rok 2022.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, o koupi obecního pozemku parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o výměře 237 m2. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 2. 2022 usnesením č. 6/02/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 25. 2. 2022 do 13. 3. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 237 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2022 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“, ze dne 24. 3. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem dvě došlé nabídky ze čtyř oslovených firem:

         – Josef Novák, IČ: 632 61 944, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

– GARANTSTAV STAVEBNÍ Strakonice  s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.888.847,62 Kč bez DPH

         – VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, 1.813.444,00 Kč bez DPH

– ZAKOM s.r.o., IČ: 25171747, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, s cenou 1.813.444,00 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 25. 3. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Pavel Klečka
                                Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 9. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25.8.2017
 4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2017
 5. Výběr dodavatele na akci Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25.8.2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č. 6 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č. 6 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2017 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na akci „Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov“, ze dne 29.9.2017, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– ALFA PROFI s.r.o., IČ: 291 87 923, 780.000,- Kč bez DPH

– MTM Tech s.r.o., IČ: 056 47 363, 773.200,- Kč bez DPH

– RAMOS-KOO s.r.o., IČ: 493 58 618, 768.000,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma RAMOS-KOO s.r.o., IČ: 493 58 618. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy RAMOS-KOO s.r.o., IČ: 493 58 618, s cenou 768.000,-Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 29.09.2017

Zapsal:              Bc. Petr Finěk

Starosta:    Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 8. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Petr Hrba

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 23. 6. 2017
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2017
 5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov
 6. Faktura za zřízení a opravu kanalizačních vpustí a asfaltování
 7. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy – prodloužení veřejného vodovodu  v k.ú. Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Klečku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 23. 6. 2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2017 bylo schváleno.

5)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat pětičlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov v tomto složení: Miroslav Krčal, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavla Fišerová, Miloslava Krčalová. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Vladimír Helcl, Josef Sýkora. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov ve složení: Miroslav Krčal, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavla Fišerová, Miloslava Krčalová a náhradníky ve složení: Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Vladimír Helcl, Josef Sýkora.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2017 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov předložil starosta obce přítomným zastupitelům uhrazenou fakturu ve výši 63.063,69 Kč bez DPH, vystavenou firmou Znakon, a.s. za zřízení a opravu kanalizačních vpustí a asfaltování v obci Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí úhradu faktury ve výši 63.063,69 Kč bez DPH, vystavenou firmou Znakon, a.s. za provedené práce dle rozpisu, který je přílohou k dané faktuře.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2017 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela návrh od pana Jaroslava Lansdorfa (investora), bytem Hořovského 527/11, Praha, na uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nově vybudovanou část vodovodu pro 6RD na p.č. 147/1, 142/2, 147/16 v k.ú. Mečichov. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná vybudování vodovodu pro nově připravované stavební pozemky a jeho napojení stávající vodovodní řad, jehož je Obec Mečichov vlastníkem, na náklady investora, a poté jeho prodej Obci Mečichov za cenu 1000,- Kč vč. DPH

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy ze dne 25.8.2017 o uzavření budoucí kupní smlouvy s panem Jaroslavem Lansdorfem (investorem), bytem Hořovského 527/11, Praha na nově vybudovanou část vodovodu pro 6RD na p.č. 147/1, 142/2, 147/16 v k.ú. Mečichov a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/05/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 25.08.2017

Zapsal:            Bc. Petr Finěk

Starosta:        Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Mgr. Tomáš Klečka
                         Pavel Klečka

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace od KÚ JčK na výkon státní správy
lesy
pitná voda
rybníky
bytové hospodářství
sběr a svoz komunálních odpadů
pronájem majetku – pozemky
pronájem majetku – hospoda
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 374
54
10
39
25
219
170
15
12
2

2 920
Skutečnost


Výdaje

lesy
silniční doprava
rybníky
předškolní zařízení
základní školy
knihovna
dárkové balíčky
hřiště, sportovní vybavení
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obce
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
bankovní poplatky
rekonstrukce WC v hospodě
oprava místní komunikace
vybavení posilovny
vybudování kanalizace za vyústěním Lejštice

Výdaje celkem

splátky úvěru – smlouva číslo: 0270007200796

Splátky úvěrů celkem
Rozpočet

10
25
25
10
40
7
25
1
25
40
220
25
320
1 400
8
200
160
50
90

2 681

239

239
SkutečnostRozpočet na rok 2015 je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.

Josef Sýkora – starosta