Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 5. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28. 4. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 pro rok 2023
 5. Výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“
 6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
 7. Závěrečný účet obce za rok 2022
 8. Schválení účetní závěrky obce za rok 2022

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 4. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“, ze dne 26. 5. 2023, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem dvě došlé nabídky:

– AGADOS, spol. s r.o., IČO: 433 78 391, 848.658,- Kč bez DPH

– ZHT Group s.r.o., IČO: 277 62 262, 726.828,93 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma ZHT Group s.r.o., IČO: 277 62 262. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy ZHT Group s.r.o., IČO: 277 62 262, s cenou 726.828,93 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2023 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 ze dne 7. 3. 2023. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2023 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2022. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2023 bylo schváleno

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2022 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2022 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 5. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 4. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 31. 3. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2023
 5. Výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“
 6. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při 44. INVELT RALLY Pačejov 2023
 7. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“
 8. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 31. 3. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“, ze dne 28. 4. 2023, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem čtyři došlé nabídky z šesti oslovených firem:

– VK okenní systémy s.r.o., IČ: 076 18 956, 281 223,00 Kč bez DPH

– OKNOPLAST CB s.r.o., IČ: 140 24 934, 263 366,00 Kč bez DPH

– OKNOTHERM s.r.o., IČ: 466 78 352, 244 823,08 Kč bez DPH

– OTHERM s.r.o., IČ: 080 59 942, 217 155,00 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma WH Develop s.r.o., IČO: 281 16 992. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy WH Develop s.r.o., IČO: 281 16 992, s cenou 217 155,00 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2023 bylo schváleno.

6)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání 44. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2023, který se koná 16. – 17. září 2023. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 16. – 17. září 2023 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání 44. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2023.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2023 bylo schváleno.

7)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“ v tomto složení: Jaroslav Plechatý, František Klečka, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Petr Straka, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“ ve složení Jaroslav Plechatý, František Klečka, Mgr. Tomáš Klečka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Petr Straka, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2023 bylo schváleno

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství, který předložila společnost EKO-KOM, a.s. Nový návrh Smlouvy společnost předložila z důvodu novelizace zákonů, kterých se tato Smlouva týká.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 4. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka