Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 23. 2. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 1. 2018
 4. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: PI-014330047323/002
 5. Záměr obce o prodeji části obecních pozemků parc.č. 1923/10 a 1923/11
 6. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXIX. RALLY Pačejov
 7. Vydání knihy o obyvatelích obce Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 1. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047323/002, týkající se stavby „Mečichov – Lansdorf, parcely, 4 OM, kNN“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění zemního kabelu NN a kabelového pilíře na pozemek parc.č. 2379/2, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-014330047323/002 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: “ Mečichov – Lansdorf, parcely, 4 OM, kNN“ se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2018 bylo schváleno.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana Pavla Kopečného, bytem Mečichov 107, 387 36 Mečichov, o koupi částí obecních pozemků parc.č. 1923/10 a 1923/11 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 206 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecních pozemků parc.č. 1923/10 a 1923/11 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 206 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2018 bylo schváleno.

6)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání XXXIX. ročníku RALLY Pačejov, který se koná 28. července 2018. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 28.7.2018 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání XXXIX. ročníku RALLY Pačejov.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2018 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou firmy JIH-reklamní agentura s.r.o. České Budějovice na zhotovení knihy o obyvatelích obce Mečichov. Zatím je zvažován náklad 200 výtisků na papíru 160g s pevnou vazbou. Přibližná cena byla stanovena na 60.000 Kč bez DPH, ke které je nutné ještě připočítat částku za předtiskovou úpravu. Cena jedné knihy by se měla pohybovat kolem 400 Kč včetně DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s tiskem knihy o obyvatelích obce Mečichov u firmy JIH-reklamní agentura s.r.o. České Budějovice v nákladu maximálně 200 kusů za cenu 400 Kč/ks včetně DPH.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2018 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 23. 2. 2018

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka

Informace dle zák.č.106/1999 Sb. za rok 2017

Vyvěšeno: 29.01.2018
Sejmuto: 14.02.2018

Výroční zpráva Obecního úřadu Mečichov pro rok 2017

dle §18 odst.1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Obecnímu úřadu Mečichov bylo doručeno sedm žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti byly vyřízeny formou, v jaké je obecní úřad obdržel. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Obecní úřad neobdržel žádnou stížnost dle §16a).

 

V Mečichově dne 29.1.2018

Josef Sýkora
starosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 1. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 12. 2017
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 pro rok 2017
 5. Žádost TJ Sokol Doubravice o individuální dotaci
 6. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 12. 2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 pro rok 2017.

5)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2018 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300 v únoru 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2018 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s výzvou České asociace odpadového hospodářství, včetně všech příloh, týkající se neveřejně připravované účelové změně zákona o odpadech, která by měla za následek razantní zdražení poplatků za odpady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Mečichov nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2018 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 26. 1. 2018

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka