Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 14. 2. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk , Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni:  Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 12. 2019
 4. Zrušení usnesení č. 3/04/2019 z důvodu posunutí termínu schválení dotace
 5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 12. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Z důvodu posunutí termínu schválení dotace na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“ z roku 2019 na 2020 ze strany MMR, navrhl starosta zrušit původní usnesení č. 3/04/2019, týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na uvedenou akci a výběrové řízení zopakovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší usnesení č. 3/04/2019, týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2020 bylo schváleno.

10)   V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 14. 2. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora
Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 12. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka

Omluveni: Pavlína Plechatá

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 6. 12. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 15 pro rok 2019
 5. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2020
 6. Směna dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 za část pozemku parc.č. 497
 7. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2019

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 6. 12. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 15 pro rok 2019.

5)     Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2020. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2019. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2020 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2019 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o směnu dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách 99 m2 a 106 m2 za část pozemku parc.č. 497 v k.ú. Mečichov o výměře 126 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Zmíněné části obecního pozemku žadatel potřebuje k přístupu na svůj pozemek. Naproti tomu na jeho pozemku se nachází část obecního rybníka Malý Humíč. Vzhledem k tomu, že žadatel nechal zpracovat geometrický plán na své náklady, navrhuje starosta směnit tyto pozemky bezúplatně, i když směňované pozemky nemají stejnou výměru. Rozdíl 79 m2 za cenu 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá, činí 3160 Kč, přičemž zpracování GP je finančně nákladnější. Záměr obce směnit části zmíněných pozemků byl schválen zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2019 usnesením č. 10/09/2019 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 6. 12. 2019 do 22. 12. 2019. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti směně zmíněných pozemků. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje směnu dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách 99 m2 a 106 m2 za část pozemku parc.č. 497 v k.ú. Mečichov o výměře 126 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX. Tyto části pozemků nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o směnu uvedených částí pozemků. Poté bude podepsána smlouva o směně pozemků.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2019 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2. 7. 2019 a 13. 12. 2019 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 21. 6. 2019 a 11. 12. 2019 – viz. přílohy tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2. 7. 2019 a 13. 12. 2019 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 21. 6. 2019 a 11. 12. 2019.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 12. 2019

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:           Josef Sýkora        

Ověřovatelé:    Petr Straka
                           Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 6. 12. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 9. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 12, 13 a 14 pro rok 2019
 5. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov
 6. OZV o poplatku za komunální odpad
 7. Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství
 8. Žádost o dotaci z POV 2020 – DT 8
 9. Žádost o dotaci z POV 2020 – DT 1
 10. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
 11. Příkaz starosty k inventuře
 12. Schválení ceny vodného na rok 2020
 13. Záměr obce o směně dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 za část pozemku parc.č. 497
 14. Financování hasičského dopravního automobilu
 15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 9. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 12, 13 a 14 pro rok 2019.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov. Vydání této vyhlášky je nutné z důvodu legislativních změn.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2019 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad. Vydání této vyhlášky je nutné z důvodu navýšení cen za svoz komunálního odpadu ze strany svozové firmy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2019 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 10 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od roku 2020.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2019 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2020 – dotační titul 8, na který lze čerpat prostředky na financování úroků z úvěru. Bylo navrženo požádat o dotace na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2020 DT 8 na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/09/2019 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2020 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na rekonstrukci otopné soustavy v budově pohostinství, včetně osazení nového plynového kotle. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2020 DT 1 na rekonstrukci otopné soustavy v budově pohostinství, včetně osazení nového plynového kotle.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2019 bylo schváleno.

10)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2020. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 4 387 285 Kč, výdaje činí 4 148 285 Kč a financování 239 000 Kč. Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2020.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2020, včetně rozpisu na paragrafy a položky, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Celkové příjmy činí 4 387 285 Kč Kč, výdaje 4 148 285 Kč a financování 239 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2019 bylo schváleno.

11)   Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 13. 12. 2019 – 31. 1. 2020. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Pavel Klečka
Inventura proběhne v období 13. 12. 2019 – 31. 1. 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2019 bylo schváleno.

12)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2020, který předložila firma Čevak, a.s. Cena pevné složky vodného zůstává stejná jako v roce 2019. Cena pohyblivé složky vodného se navyšuje o 7,65 Kč. Do zvýšení ceny se promítla tvorba rezervy na nové náplně do filtrů v úpravně vody, dále zvyšující se ceny elektrické energie, nájemného a mezd. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2020 v tomto složení:

 • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
 • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
 • pohyblivá složka: 46,22 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/09/2019 bylo schváleno.

13)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o směnu dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 99 m2 a 106 m2 za část pozemku parc.č. 497 v k.ú. Mečichov o výměře cca 126 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Zmíněné části obecního pozemku žadatel potřebuje k přístupu na svůj pozemek. Naproti tomu na jeho pozemku se nachází část obecního rybníka Malý Humíč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr směnit dvě části obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 99 m2 a 106 m2 za část pozemku parc.č. 497 v k.ú. Mečichov o výměře cca 126 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/09/2019 bylo schváleno.

14)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s dotací na pořízení hasičského dopravního automobilu. V podmínkách tohoto dotačního programu je, že obec musí dofinancovat nákup DA z vlastních zdrojů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního automobilu a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/09/2019 bylo schváleno.

15)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje, předloženého firmou Černohlávek oil, v němž se upravuje zpoplatnění služby částkou 500 Kč bez DPH za každou nádobu za rok. V obci budou od 1. 1. 2020 umístěny dvě nádoby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje mezi Obcí Mečichov a Černohlávek oil, IČO: 16539184.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/09/2019 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 6. 12. 2019

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:           Josef Sýkora

Ověřovatelé:    Petr Straka
                           Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 9. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni: —
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 23. 8. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 pro rok 2019

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 23. 8. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 pro rok 2019.

 

Zápis vyhotoven dne 27. 9. 2019

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora
Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 23. 8. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Pavel Slanec, Pavlína Plechatá

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28. 6. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 8, 9 a 10 pro rok 2019
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 89/3
 6. Prodej části obecního pozemku parc.č. 86/1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 6. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 8, 9 a 10 pro rok 2019.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní Hany Machovcové, bytem Nepomuk 446, 335 01 Nepomuk, o koupi části obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 165 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2019 usnesením č. 3/06/2019 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 1. 7. 2019 do 17. 7. 2019. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 165 m2 paní Haně Machovcové, bytem Nepomuk 446, 335 01 Nepomuk, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2019 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost paní Hany Machovcové, bytem Nepomuk 446, 335 01 Nepomuk, o koupi části obecního pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 136 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2019 usnesením č. 4/06/2019 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 1. 7. 2019 do 17. 7. 2019. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 136 m2 paní Haně Machovcové, bytem Nepomuk 446, 335 01 Nepomuk, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 23. 8. 2019

Zapsal:             Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 6. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 31. 5. 2019
 4. Výroční zpráva ČSAD STTRANS a.s. za rok 2018
 5. Možnosti spolupráce s Českou poštou
 6. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 89/3
 7. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 86/1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 31. 5. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2018.

5)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisem z jednání se zástupcem České pošty. Zachování ztrátových poboček je pro Českou poštu dlouhodobě neudržitelné a proto obci předložila nabídku na provozování Pošty PARTNER. Jelikož obec nemá žádného stálého zaměstnance, nemůže tuto službu zajistit. Bylo dohodnuto, že Česká pošta osloví s touto nabídkou jiné komerční subjekty v obci, zejména prodejnu COOP a místní pohostinství. Tímto subjektům budou poskytnuty veškeré materiály ohledně zřízení a provozu Pošty PARTNER.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov vzalo na vědomí skutečnost, že případné převedení stávající pobočky České pošty do režimu Pošta PARTNER a současné zrušení pobočky České pošty neznamená zrušení poskytování plnohodnotných poštovních služeb v obci Mečichov.

Zastupitelstvo obce rovněž vzalo na vědomí skutečnost, že v případě, kdy místní samospráva nebude mít zájem o provoz pobočky Pošta PARTNER, bude Česká pošta hledat alternativního partnera z řad komerčních subjektů. O těchto jednáních bude vedení obce průběžně informováno.

Zastupitelstvo obce Mečichov dále rozhodlo, že Obec Mečichov nemá z personálních důvodů zájem o provoz pobočky Pošta PARTNER.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2019 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 165 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 89/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 165 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2019 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 136 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 136 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 6. 2019

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:     Petr Straka
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 31. 5. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 4. 2019
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
 5. Závěrečný účet obce za rok 2018
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
 7. Změny rozpočtu obce č. 6 a 7 pro rok 2019
 8. Žádost obci Mečichov o podporu Linky bezpečí, z.s.
 9. Ocenění místních a účelových komunikací
 10. Investiční dotace pro jednotku SDH – JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 4. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 13. 5. 2019. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2019 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2018. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2019 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2018 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2018 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2019 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6 a 7 pro rok 2019.

8)     Linka bezpečí, z.s. podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč z důvodu zajištění provozu krizové linky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. na rok 2019 formou daru ve výši 3.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 3856680/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 0       Proti: 7     Zdrželi se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

9)     Starosta předložil přítomným zastupitelům návrh finančního ocenění staveb místních a účelových komunikací dle zpracovaného pasportu komunikací. Ocenění těchto komunikací je nutné kvůli účetnímu zařazení na majetkové účty staveb (021). Komunikace budou rozděleny do dvou skupin. V první skupině budou komunikace s asfaltovým povrchem a do druhé skupiny budou zařazeny nezpevněné cesty.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje ocenění staveb místních a účelových komunikací dle jejich stavební konstrukce v těchto hodnotách:

 • asfaltové komunikace 100 Kč / m2
 • nezpevněné komunikace 5 Kč / m2

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/05/2019 bylo schváleno.

10)   Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů z fondů Ministerstva vnitra České republiky a Krajského úřadu Jihočeského kraje na pořízení nového dopravního automobilu. Prostřednictvím tohoto grantu lze pořídit devítimístný dopravní automobil pro přepravu osob.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Mečichov, který bude financován fondů Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Jihočeského kraje a rovněž částečně z vlastního rozpočtu obce.

Výsledek hlasování:             Pro: 7    Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/05/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 31. 5. 2019

Zapsal:           Bc. Petr Finěk
Starosta:        Josef Sýkora

Ověřovatelé: Petr Straka
                        Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 4. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka

Omluveni: Petr Straka, Pavlína Plechatá

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2019
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2374/16
 6. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“
 7. Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“
 8. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Slance a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 3. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2019.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 2/03/2019 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 3. 2019 do 14. 4. 2019. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2 panu XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2019 bylo schváleno.

 6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“, ze dne 26. 4. 2019, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– VKS stavební s.r.o., IČ: 261 01 262, 1.566.101,- Kč bez DPH

– GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.392.321,- Kč bez DPH

– DRAM INVEST, s.r.o., IČ: 044 01 701, 1.595.129,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 1.392.321,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2019 bylo schváleno.

 

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou firmy Čevak a.s. na zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“ za celkovou cenu 248.050 Kč včetně DPH. Obec Mečichov uhradí Obci Doubravice podíl ve výši 42 %.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Čevak a.s. na zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“ ve výši 248.050 Kč včetně DPH. Dále schvaluje úhradu vlastního 42 % podílu Obci Doubravice, což činí 104.181 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2019 bylo schváleno.

 

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s aktualizací Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028. Důvodem aktualizace je povinnost vlastníka vodovodu zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let, což vyplývá z vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 4. 2019

Zapsal:           Bc. Petr Finěk
Starosta:        Josef Sýkora

Ověřovatelé: Pavel Slanec
                        Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 3. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 1. 3. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 2 a 3 pro rok 2019
 5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2374/16
 6. Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v rámci kabelizace vedení NN, realizovaného firmou E.On, a.s.
 7. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 8. Žádost o zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 1. 3. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 2 a 3 pro rok 2019.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2019 bylo schváleno.

 

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se záměrem firmy E.On, a.s., týkající se kabelizace vedení NN v obci Mečichov. V souvislosti s tímto záměrem je Obec Mečichov nucena zajistit kabelové vedení pro veřejné osvětlení v té části obce, kde je doposud vedeno vzdušně a svítidla jsou zavěšena na sloupech elektrického vedení. Na tuto akci je nutné vypracovat projektovou dokumentaci a zajistit potřebná povolení. Starosta navrhl oslovit tutéž firmu, která pro E.On zpracovává projekt na kabelizaci NN v naší obci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje oslovit projekční firmu Elektroinvest Strakonice, s.r.o. na podání nabídky na vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v obci Mečichov, včetně povolení stavebního úřadu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2019 bylo schváleno.

 

7)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i sedm včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 7.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 7.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2019 bylo schváleno.

 

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nutností vypracování Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov, což vyplývá z § 55 odst. 1 stavebního zákona. O vypracování zprávy o uplatňování územního plánu může obec požádat MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Starosta proto navrhuje přijmout toto usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov po projednání

 • Bere na vědomí povinnost obce Mečichov vyplývající z § 5 odst. (6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) o soustavném sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím vyhodnocování.
 • Bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
 • Schvaluje dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Mečichov Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice („dále jen úřad územního plánování“), který splní povinnost pořizovatele vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona.
 • Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1) stavebního zákona zastupitele obce, Josefa Sýkoru jako určeného zastupitele, který bude po dobu zpracování a projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Mečichov spolupracovat s pořizovatelem.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 3. 2019

Zapsal:               Bc. Petr Finěk

Starosta:            Josef Sýkora     

Ověřovatelé:     Petr Straka
                            Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 1. 3. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka
Omluveni:  Pavlína Plechatá
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 1. 2019
 4. Výběr dodavatele na akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“
 5. Pořízení techniky pro jednotku SDH – zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
 6. Změny rozpočtu obce č. 1 pro rok 2019

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 1. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“, ze dne 1. 3. 2019, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Milan Repko, IČ: 876 53 575, 795.400,- Kč včetně DPH

– Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649, 755.700,- Kč včetně DPH

– Patrik Valenta, IČ: 716 63 371, 814.068,- Kč včetně DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649, s cenou 755.700,- Kč včetně DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2019 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Po předchozí dohodě s členy výboru SDH bylo navrženo pořídit pro místní jednotku SDH techniku a ochranné pomůcky, specifikované v předvyplněné žádosti o dotaci k danému grantovému programu Krajského úřadu JčK. Podmínkou k přidělení uvedené dotace je zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu v minimální výši 30%. Bylo přistoupeno k hlasování o zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zajištění vlastního podílu v minimální výši 30% na realizaci akce „Pořízení techniky pro jednotku SDH“ z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2019 bylo schváleno.

6)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 pro rok 2019.

Zápis vyhotoven dne 1. 3. 2019

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka