Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 22. 11. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Bohuslava Dvořáková

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 10. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 pro rok 2023
 5. Výběr dodavatele na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“
 6. Žádost o dotaci z POV 2024 – DT 1
 7. Schválení ceny vodného na rok 2024
 8. Příkaz starosty k inventuře
 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2024
 10. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-001030083010/001-ELIS
 11. Dodatek č. 16 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 10. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“, ze dne 15. 11. 2023, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., IČO: 472 39 034, 2.288.752,- Kč bez DPH

– UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., IČO: 472 39 514, 2.357.879,- Kč bez DPH

– Elektromontáže Blatná, spol. s r.o., IČO: 482 01 154, 2.424.751,36 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., IČO: 472 39 034. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., IČO: 472 39 034, s cenou 2.288.752,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2023 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2024 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na opravu stávající jednotné kanalizace, spočívající v  pokládce potrubí přes pozemek parc.č. 15/1 v k.ú. Mečichov. Přes tento pozemek prochází doposud kanalizace povrchovou strouhou. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2024 DT 1 na opravu stávající jednotné kanalizace, spočívající v  pokládce potrubí přes pozemek parc.č. 15/1 v k.ú. Mečichov.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2023 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2024, který předložila firma Čevak, a.s. Cena pevné složky vodného zůstává na stejné výši, jako v roce 2023 a cena pohyblivé složky vodného se navyšuje ze 56,60 Kč na 58,85 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2024 v tomto složení:

 • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 500 Kč bez DPH
 • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 2 800 Kč bez DPH
 • pohyblivá složka: 58,85 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:              Pro: 6    Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2023 bylo schváleno.

8)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 1. 12. 2023 – 31. 1. 2024. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Josef Kadaně. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Josef Kadaně
Inventura proběhne v období 1. 12. 2023 – 31. 1. 2024.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/09/2023 bylo schváleno

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2024. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 7 648 040 Kč a výdaje činí 7 648 040 Kč. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2024 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 7 648 040 Kč a výdaje 7 648 040 Kč.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2023 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030083010/001-ELIS, týkající se stavby “ Mečichov Hrba: NN připojení kabelem „. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a kabelová skříň na pozemku parc.č. 9/2 v k.ú. Mečichov, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-001030083010/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov Hrba: NN připojení kabelem“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2023 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 16 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od roku 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 16 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 22. 11. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka

                                Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 10. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Omluveni: Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 13. 9. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 10 pro rok 2023
 5. Faktura za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení
 6. OZV obce Mečichov o místním poplatku ze psů
 7. OZV obce Mečichov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 8. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“
 9. Memorandum o vzájemné spolupráci se společností EG.D, a.s.
 10. Žádost o dotaci z KIF na rok 2024 na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Josefa Kadaně a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 13. 9. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 10 pro rok 2023.

5)    Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení, kterou zhotovila firma Elektroinvest Strakonice s.r.o. na základě objednávky ze dne 26. 10. 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu faktury za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení od firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o. ve výši 78.698,00 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2023 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 4/2023, o místním poplatku ze  psů. Vydání nové vyhlášky je nutné z důvodu změněné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 4/2023, o místním poplatku ze  psů.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2023 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se stanovuje poplatek za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2023 bylo schváleno.

8)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“ v tomto složení: Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“ ve složení Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/08/2023 bylo schváleno

9)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci, týkající se plánované investiční akce Rekonstrukce distribuční soustavy v obci Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci se společností EG.D, a.s., týkající se plánované investiční akce Rekonstrukce distribuční soustavy v obci Mečichov a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/08/2023 bylo schváleno.

10)   Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností čerpání dotace z Krajského investičního fondu na rok 2024, prostřednictvím kterého by bylo možné z 50 % uznatelných nákladů financovat připravovanou investiční akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“. Zbylých 50 % nákladů uhradí Obec Mečichov ze svých prostředků.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z Krajského investičního fondu na rok 2024 na akci „Mečichov – veřejné osvětlení, kabelizace obce“ a souhlasí s financováním zbylých nákladů této investiční akce z rozpočtu obce.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/08/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 10. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Josef Kadaně

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 13. 9. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 8. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 9 pro rok 2023
 5. Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov
 6. Žádost o přispění na světový expediční rekord
 7. Smlouva o dílo na pořízení změny ÚP Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 8. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 9 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečným stanoviskem Státního fondu životního prostředí doručeným obci dne 4. 9. 2023 ve věci žádosti obce o poskytnutí půjčky na dílčí financování veřejné zakázky č. VZ0127929: Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, když tato půjčka měla být ze strany fondu poskytována jako podpůrný zdroj financování uvedené veřejné zakázky společně s dotací poskytovanou z programu Ministerstva životního prostředí ČR, Operační program životní prostředí 2021 – 2027. V rámci závěrečného stanoviska bylo obci sděleno, že Státní fond životního prostředí nemá k dispozici finanční prostředky na poskytnutí předmětné půjčky a půjčku tedy obci neposkytne.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ve věci realizace veřejné zakázky č. VZ0127929: Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, jež měla být financována částečně z vlastních finančních prostředků obce, dílče pak prostřednictvím dotace poskytované z programu Ministerstva životního prostředí ČR, Operační program životní prostředí 2021 – 2027, a dílče z finančních prostředků poskytnutých obci ze strany Státního fondu životního prostředí formou zvýhodněné půjčky, schvaluje v návaznosti na závěrečné stanovisko Státního fondu životního prostředí ze dne 4. 9. 2023, že v současné době obec upouští od realizace uvedené veřejné zakázky z důvodu toho, že Státní fond životního prostředí pro nedostatek finančních prostředků neposkytne obci zvýhodněnou půjčku na její dílčí financování.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2023 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí pana XXXXXXXXXX o finanční přispění na světový expediční rekord. Žadatel je členem šestičlenné expedice, která se jako první na světě pokusí o výstup na horu Kilimandžáro do 24 hodin. V případě úspěchu bude tento výstup zapsán do národní knihy rekordů a v jednání je i možný záznam do Guinessovy knihy rekordů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru na expediční výstup na horu Kilimandžáro do 24 hodin panu XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, ve výši 10.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na jeho účet č. XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2023 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem Smlouvy o dílo s názvem „Změna č. 2 územního plánu Mečichov – jednotný standard“, kterou předložil ing. arch. Zdeněk Gottfried. Předmětem Díla je změna č. 2 územního plánu Mečichov pořízená zkráceným postupem včetně vyhotovení úplného znění po vydání změny č. 2 ÚP v rozsahu podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s jeho prováděcími předpisy. Předmětem změny č. 2 ÚP je převedení úplného znění platné územně plánovací dokumentace po vydání změny č. 2 do jednotného standardu dle §20a SZ v souladu s metodickým pokynem MMR. Celková cena díla činí 266 200 Kč včetně DPH. Na tuto akci bude čerpána dotace z fondu MMR.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Smlouvu o dílo s názvem „Změna č. 2 územního plánu Mečichov – jednotný standard“, předloženou ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/07/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 13. 9. 2023

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 8. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Klečka, Petr Straka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka, Josef Kadaně

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30. 6. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 6, 7 a 8 pro rok 2023
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/45
 6. Zpráva o uplatňování Územního plánu Mečichov
 7. Žádost Automotoklubu Pačejov o povolení uzavření místních komunikací pro testovací jízdy továrního týmu rally
 8. Výroční technickohospodářská zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30. 6. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6, 7 a 8 pro rok 2023.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2023 usnesením č. 3/05/2023 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 30. 06. 2023 do 16. 07. 2023. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu č. 300-264/2022, který je přílohou žádosti, paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2023 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov, který byl zpracován a projednán v souladu s § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov bylo vyvěšeno ve dnech 03.07.2023 – 19.07.2023 na úřední desce a elektronické úřední desce pořizovatele na MěÚ Strakonice a 03.07.2023 – 03.08.2023 na úřední desce a elektronické úřední desce obce Mečichov. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit písemné připomínky.

Pořizovatel zaslal návrh zprávy o uplatňování dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Do 30 dnů od obdržení mohly dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatit vyjádření. V téže lhůtě uplatnil krajský úřad, jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohly uplatnit podněty.

V souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona na základě požadavků a podnětů upravil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (starosta obce Mečichov Josef Sýkora) návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov a předkládá návrh Zprávy o uplatňování ÚP Mečichov zastupitelstvu obce ke schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov po projednání:

 1. Bere na vědomí zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Mečichov.
 2. Souhlasí se způsobem zohlednění připomínek, vyjádření a podnětů vzešlých z projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov.
 3. Schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) v kombinaci s § 55 odst. 1 a obdobným použitím § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování územního plánu Mečichov.
 4. Rozhoduje dle § 6 odst. 5 písm. a) v návaznosti na § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti o pořízení Změny č. 2 územního plánu Mečichov na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov, a to zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
 5. Žádá Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, jako orgán územního plánování, o pořízení Změny č. 2 územního plánu Mečichov na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov, a to zkráceným postupem.
 6. Volí dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, určeného člena zastupitelstva Josefa Sýkoru (dále jen určený zastupitel) pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 územního plánu Mečichov.

Výsledek hlasování:        Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2023 bylo schváleno.

7)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání testovací zkoušky továrního týmu Toyota před konáním mezinárodní automobilové rally CENTRAL EUROPEAN RALLY, která se koná 10. – 12. října 2023. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 10. – 12. října 2023 v uvedených úsecích tratě pro testovací zkoušky továrního týmu Toyota před konáním mezinárodní automobilové rally CENTRAL EUROPEAN RALLY.

Výsledek hlasování:        Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2023 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou firmy Čevak a.s. za rok 2022.

Zápis vyhotoven dne 25. 8. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 6. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 5. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 5 pro rok 2023
 5. Výroční zpráva společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2022
 6. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-001030083010/001-ELIS
 7. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/45

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 5. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 5 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2022.

6)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030083010/001-ELIS, týkající se stavby “ Mečichov Hrba – NN připojení kabelem „. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemku parc.č. 9/2 v k.ú. Mečichov, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-001030083010/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov Hrba – NN připojení kabelem“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2023 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/45 v k.ú. Mečichov o výměře 118 m2, dle geometrického plánu, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:        Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 30. 6. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 5. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28. 4. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 pro rok 2023
 5. Výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“
 6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
 7. Závěrečný účet obce za rok 2022
 8. Schválení účetní závěrky obce za rok 2022

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 4. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“, ze dne 26. 5. 2023, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem dvě došlé nabídky:

– AGADOS, spol. s r.o., IČO: 433 78 391, 848.658,- Kč bez DPH

– ZHT Group s.r.o., IČO: 277 62 262, 726.828,93 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma ZHT Group s.r.o., IČO: 277 62 262. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy ZHT Group s.r.o., IČO: 277 62 262, s cenou 726.828,93 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2023 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 ze dne 7. 3. 2023. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2023 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2022. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2023 bylo schváleno

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2022 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2022 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:        Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 5. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 4. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk, Mgr. Bohuslava Dvořáková

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 31. 3. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2023
 5. Výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“
 6. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při 44. INVELT RALLY Pačejov 2023
 7. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“
 8. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 31. 3. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2023.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“, ze dne 28. 4. 2023, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem čtyři došlé nabídky z šesti oslovených firem:

– VK okenní systémy s.r.o., IČ: 076 18 956, 281 223,00 Kč bez DPH

– OKNOPLAST CB s.r.o., IČ: 140 24 934, 263 366,00 Kč bez DPH

– OKNOTHERM s.r.o., IČ: 466 78 352, 244 823,08 Kč bez DPH

– OTHERM s.r.o., IČ: 080 59 942, 217 155,00 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma WH Develop s.r.o., IČO: 281 16 992. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy WH Develop s.r.o., IČO: 281 16 992, s cenou 217 155,00 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2023 bylo schváleno.

6)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání 44. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2023, který se koná 16. – 17. září 2023. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 16. – 17. září 2023 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání 44. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2023.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2023 bylo schváleno.

7)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“ v tomto složení: Jaroslav Plechatý, František Klečka, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Petr Straka, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Mečichov, Pořízení požárního přívěsu“ ve složení Jaroslav Plechatý, František Klečka, Mgr. Tomáš Klečka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Petr Straka, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2023 bylo schváleno

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství, který předložila společnost EKO-KOM, a.s. Nový návrh Smlouvy společnost předložila z důvodu novelizace zákonů, kterých se tato Smlouva týká.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 4. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 31. 3. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Bohuslava Dvořáková

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 8. 2. 2023
 4. Změny rozpočtu obce č. 1 a 2 pro rok 2023
 5. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“
 7. OZV o místním poplatku ze  psů
 8. OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 9. Stanovení oddávacích dnů a místa konání obřadu
 10. Pronájem obecní pergoly na sportovním hřišti
 11. Projednání možnosti zřízení FVE na obecních budovách

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 8. 2. 2023. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 a 2 pro rok 2023.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.300,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 11.700,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 11.700,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2023 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“ v tomto složení: Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Výměna oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu“ ve složení Josef Kadaně, Pavel Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2023 bylo schváleno

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2023, o místním poplatku ze  psů. Vydání nové vyhlášky je nutné z důvodu změněné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2023, o místním poplatku ze  psů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2023 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 2/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Vydání nové vyhlášky je nutné z důvodu změněné legislativy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 2/2023, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2023 bylo schváleno.

9)     Starosta navrhl zastupitelstvu obce, aby byly určeny dny pro oddávání a rovněž místo konání svatebních obřadů. Termíny konání svatebních obřadů byly navrženy na každý pátek a sobotu v roce. Místo pro konání obřadů bylo navrženo prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje stanovení oddávacích dnů na každý pátek a sobotu v roce s účinností od 1. 4. 2023. Svatební obřady se konají na prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/02/2023 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost od pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, na pronájem a provozování prodejního stánku s pergolou na místním sportovním hřišti během letní sezóny. Záměr obce pronajmout zmíněný obecní majetek byl zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 15. 3. 2023 do 31. 3. 2023. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti pronájmu zmíněného obecního majetku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje pronájem prodejního stánku s pergolou na místním sportovním hřišti během letní sezóny panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/02/2023 bylo schváleno.

11)   Obec Mečichov obdržela nabídku na realizaci FVE na střechách obecních budov od firmy Columbus Energy a.s. Zastupitelé prodiskutovali tuto možnost a shodli se, že v současné době nemá obec vhodné prostory pro využití FVE.

 

Zápis vyhotoven dne 31. 3. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka

                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 8. 2. 2023 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 12. 2022
 4. Upřesnění žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV ze SFŽP

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2023 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 12. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo se stanoviskem Státního fondu životního prostředí ve věci žádosti obce o poskytnutí dotace z programu Ministerstva životního prostředí ČR, Operační program životní prostředí 2021 – 2027, na realizaci veřejné zakázky č. VZ0127929: Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, podané dne 15. 10. 2022, týkajícím se uznatelných nákladů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ve věci žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva životního prostředí ČR, Operační program životní prostředí 2021 – 2027, na realizaci veřejné zakázky č. VZ0127929: Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, podané dne 15. 10. 2022, schvaluje v návaznosti na stanovisko Státního fondu životního prostředí založené na Programovém dokumentu OPŽP 2021-2027 schváleném Evropskou komisí dne 18. 7. 2022, upřesnění žádosti v tom smyslu, že náklady na opravu komunikací nepředstavují uznatelný náklad v rozsahu prací provedených nad rámec stanovený TP 146.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2023 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 8. 2. 2023

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:     Petr Straka
                            Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 12. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně
Omluveni: Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 11. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 a 12 pro rok 2022
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/43
 6. Zrušení usnesení č. 2/10/2022
 7. Žádost o dotaci z POV 2023 – DT 1
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
 9. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2022
 10. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2023
 11. Prodej obecního pozemku parc. č. 86/10
 12. Akční plán 2023 rozvoje sociálních služeb na území ORP Strakonice

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 11. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 a 12 pro rok 2022.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2022 usnesením č. 5/10/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 25. 11. 2022 do 11. 12. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11/2022 bylo schváleno.

6)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 2/10/2022, které se týkalo možnosti čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti, protože nabídková cena od dodavatele byla nízká a pro obec by bylo výhodnější využít tento dotační titul na jiný finančně náročnější projekt.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 2/10/2022, které se týkalo možnosti čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11/2022 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na výměnu oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2023 DT 1 na výměnu oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11/2022 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2023. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 6 263 463 Kč a výdaje činí 16 263 463 Kč. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2023 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Celkové příjmy činí 6 263 463 Kč a výdaje 16 263 463 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/11/2022 bylo schváleno.

9)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 24. 6. 2022 a 16. 12. 2022 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26. 8. 2022 a 9. 12. 2022. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 24. 6. 2022 a 16. 12. 2022 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26. 8. 2022 a 9. 12. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11/2022 bylo schváleno.

10)   Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2023. K žádosti doložila výroční zprávu za rok 2021. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2023 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/11/2022 bylo schváleno.

11)   Obec Mečichov obdržela žádost společnosti EG.D, a.s., o koupi obecního pozemku parc.č. 86/10 v k.ú. Mečichov o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 299-549/2022. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 11. 12. 2022 do 27. 12. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dle návrhu kupní smlouvy č. 11732018 sjednána ve výši 500 Kč/m2. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 86/10 v k.ú. Mečichov o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 299-549/2022, který je přílohou žádosti, společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400, za cenu 500 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/11/2022 bylo schváleno.

12)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Akčním plánem 2023 rozvoje sociálních služeb na území ORP Strakonice, který realizuje SOS Šumavsko, z.ú. ve spolupráci s Městem Strakonice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Akční plán 2023 rozvoje sociálních služeb na území ORP Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/11/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 12. 2022

Zapsal starosta:  Josef Sýkora        

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka