Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 12. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Petr Straka, Josef Kadaně
Omluveni: Mgr. Bohuslava Dvořáková, Bc. Petr Finěk
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 11. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 a 12 pro rok 2022
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/43
 6. Zrušení usnesení č. 2/10/2022
 7. Žádost o dotaci z POV 2023 – DT 1
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
 9. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2022
 10. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2023
 11. Prodej obecního pozemku parc. č. 86/10
 12. Akční plán 2023 rozvoje sociálních služeb na území ORP Strakonice

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 11. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 a 12 pro rok 2022.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 11. 2022 usnesením č. 5/10/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 25. 11. 2022 do 11. 12. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11/2022 bylo schváleno.

6)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 2/10/2022, které se týkalo možnosti čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti, protože nabídková cena od dodavatele byla nízká a pro obec by bylo výhodnější využít tento dotační titul na jiný finančně náročnější projekt.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 2/10/2022, které se týkalo možnosti čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11/2022 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na výměnu oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2023 DT 1 na výměnu oken a vchodových dveří budovy obecního úřadu.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11/2022 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2023. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 6 263 463 Kč a výdaje činí 16 263 463 Kč. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2023 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Celkové příjmy činí 6 263 463 Kč a výdaje 16 263 463 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/11/2022 bylo schváleno.

9)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 24. 6. 2022 a 16. 12. 2022 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26. 8. 2022 a 9. 12. 2022. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 24. 6. 2022 a 16. 12. 2022 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26. 8. 2022 a 9. 12. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11/2022 bylo schváleno.

10)   Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2023. K žádosti doložila výroční zprávu za rok 2021. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2023 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/11/2022 bylo schváleno.

11)   Obec Mečichov obdržela žádost společnosti EG.D, a.s., o koupi obecního pozemku parc.č. 86/10 v k.ú. Mečichov o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 299-549/2022. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 11. 12. 2022 do 27. 12. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dle návrhu kupní smlouvy č. 11732018 sjednána ve výši 500 Kč/m2. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 86/10 v k.ú. Mečichov o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č. 299-549/2022, který je přílohou žádosti, společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400, za cenu 500 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/11/2022 bylo schváleno.

12)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Akčním plánem 2023 rozvoje sociálních služeb na území ORP Strakonice, který realizuje SOS Šumavsko, z.ú. ve spolupráci s Městem Strakonice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Akční plán 2023 rozvoje sociálních služeb na území ORP Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/11/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 12. 2022

Zapsal starosta:  Josef Sýkora        

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 11. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 20. 10. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 8, 9, 10 pro rok 2022
 5. Žádost o dotaci z POV 2023 – DT 1
 6. Schválení ceny vodného na rok 2023
 7. Příkaz starosty k inventuře
 8. Výroční technickohospodářská zpráva firmy Čevak a.s. za rok 2021
 9. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/43
 10. Veřejnoprávní smlouva – o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 11. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 12. Dodatek č. 15 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 20. 10. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 8, 9 a 10 pro rok 2022.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2023 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2023 DT 1 na odizolování obvodové zdi kulturního sálu formou injektáže, kvůli snížení vlhkosti.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2022 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2023, který předložila firma Čevak, a.s. Do návrhu ceny vodného se zásadně promítá cena elektrické energie, která meziročně vzrostla o více než 100.000 Kč. Cena pevné složky vodného se zvyšuje z 309 Kč na 500 Kč a cena pohyblivé složky vodného se navyšuje ze 49,61 Kč na 56,60 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2023 v tomto složení:

 • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 500 Kč bez DPH
 • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 2 800 Kč bez DPH
 • pohyblivá složka: 56,60 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2022 bylo schváleno.

7)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 1. 12. 2022 – 31. 1. 2023. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Pavel Klečka
Inventura proběhne v období 1. 12. 2022 – 31. 1. 2023.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2022 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou firmy Čevak a.s. za rok 2021.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/43 v k.ú. Mečichov o výměře 14 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/10/2022 bylo schváleno.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem veřejnoprávní smlouvy, na základě které budou příslušné orgány města Strakonice vykonávat za orgány obce Mečichov v jejím územním obvodu přenesenou působnost stanovenou zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Mečichov a městem Strakonice o zajištění výkonu přenesené působnosti stanovenou zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/10/2022 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se stanovuje poplatek za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/10/2022 bylo schváleno.

12)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 15 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od roku 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/10/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 25. 11. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 20. 10. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Mgr. Bohuslava Dvořáková, Petr Straka, Josef Kadaně, Bc. Petr Finěk

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Složení slibu členů zastupitelstva
 3. Schválení programu jednání
 4. Určení počtu místostarostů
 5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, případně neuvolnění
 6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 7. Volba starosty
 8. Volba místostarosty
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 10. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
 11. Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal dosavadní starosta (dále jako „předsedající“) všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

         Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Mečichov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, který je přílohou tohoto zápisu.

         Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3)     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2022 bylo schváleno.

4)     Zastupitelé přistoupili k určení počtu volených místostarostů. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje volbu jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2022 bylo schváleno.

5)     Předsedající navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce vykonávali zvolení zastupitelé jako neuvolnění. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že funkce starosty a místostarosty obce budou zvolení členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2022 bylo schváleno.

6)     Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Obec Mečichov má volbu starosty a místostarosty, dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva obce Mečichov v čl. X bodu 1, stanovenou na tajné hlasování a nelze se jej zdržet. Případnou změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Zastupitelé souhlasili s tajnou volbou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje způsob volby starosty a místostarosty tajnou volbou.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2022 bylo schváleno.

7)     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh: Josef Sýkora. Jiný návrh nebyl podán. Dle čl. 10 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Mečichov byla navržena a schválena dvoučlenná komise pro zajištění průběhu tajného hlasování ve složení Mgr. Tomáš Klečka a Josef Kadaně. Poté proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Navržený kandidát: Josef Sýkora, pro 7 hlasů, proti 0 hlasů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov volí starostou obce Mečichov Josefa Sýkoru.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/09/2022 bylo schváleno.

8)     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:  1. Petr Straka. Ten kandidaturu nepřijal. 2. Mgr. Tomáš Klečka, Dle čl. 10 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Mečichov byla navržena a schválena dvoučlenná komise pro zajištění průběhu tajného hlasování ve složení Bc. Petr Finěk a Josef Kadaně. Poté proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Navržený kandidát: Mgr. Tomáš Klečka, pro 7 hlasů, proti 0 hlasů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov volí místostarostou obce Mečichov Mgr. Tomáše Klečku.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2022 bylo schváleno.

9)     Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem mandátů původních zastupitelů. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2022 bylo schváleno.

10)   Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce předsedů finančního a kontrolního výboru a jejich členů. Byly podány následující návrhy: předseda finančního výboru: Mgr. Bohuslava Dvořáková, členové: Karla Hokrová, Ing. Bohuslava Kořánová, předseda kontrolního výboru: Petr Straka, členové: Josef Kadaně, Jitka Straková.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje předsedy a členy finančního a kontrolního výboru v tomto složení:

Finanční výbor:

Mgr. Bohuslava Dvořáková – předseda

Karla Hokrová – člen

Ing. Bohuslava Kořánová – člen

Kontrolní výbor:

Petr Straka – předseda

Josef Kadaně – člen

Jitka Straková – člen

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2022 bylo schváleno.

11)   Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce a neuvolněným členům zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty, místostarosty, předsedy výboru a člena výboru byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve stejné výši, jak byla vyplácena v předchozím volebním období v následující výši: starosta 25 000 Kč, místostarosta 13 000 Kč, předseda výboru 2 000 Kč, člen zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru 1 200 Kč, člen zastupitelstva 1 000 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty, místostarosty, předsedy výboru a člena výboru v této výši: starosta 25 000 Kč, místostarosta 13 000 Kč, předseda výboru 2 000 Kč, člen výboru 1 200 Kč, člen zastupitelstva 1 000 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. V případě volených funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/09/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 20. 10. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka

                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 18. 8. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 17. 6. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 6 a 7 pro rok 2022
 5. Prodej obecních pozemků parc.č. 733/1, 734/1, 734/2 a 751/1
 6. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov č. 11
 7. Žádost TJ Sokol Doubravice o finanční dar
 8. Změna Jednacího řádu Obce Mečichov
 9. Prodej obecních pozemků parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“
 10. Faktura za podíl na akci „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“
 11. Financování požárního přívěsu pro hašení

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 17. 6. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6 a 7 pro rok 2022.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2022 usnesením č. 7/07/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 17. 6. 2022 do 3. 7. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 2/08/2022 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost na změnu Územního plánu Mečichov č. 11.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změn do územního plánu Mečichov dle došlé žádosti ze dne 23. 6. 2022, která jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2022 bylo schváleno.

7)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2022 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude do 30ti dnů po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2022 bylo schváleno.

8)     Starosta předložil přítomným zastupitelům návrh změny Jednacího řádu obce Mečichov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změnu Jednací řádu obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/08/2022 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“ v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 296-220101/2022. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2022 usnesením č. 11/07/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 27. 7. 2022 do 12. 8. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“ v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 296-220101/2022, který je přílohou žádosti, paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/08/2022 bylo schváleno.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za podíl na akci „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“. Tato akce byla schválena na zasedání zastupitelstva dne 1. 4. 2021, usn. č. 6/03/2021. Celkové náklady akce jsou 4.808.564 Kč, dotace se SFŽP číní 3.000.000 Kč. Vlastní podíl 1.808.564 Kč se dělí v poměru 42% Obec Doubravice, 42% Obec Mečichov a 16% Obec Hlupín. Z tohoto podílu Obec Mečichov již uhradila 105.441 Kč, takže zbývá doplatit fakturu ve výši 654.155,88 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu faktury za podíl na akci „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“ ve výši 654.155,88 Kč, kterou vystavila Obec Doubravice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/08/2022 bylo schváleno.

11)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s dotací na pořízení požárního přívěsu pro hašení. V podmínkách tohoto dotačního programu je, že obec musí dofinancovat nákup požárního přívěsu z vlastních zdrojů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se zavazuje, v rámci výzvy JSDH_V2_2023 – Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení, dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou požárního přívěsu pro hašení a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/08/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 18. 8. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka

                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 17. 6. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 6. 5. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2022
 5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
 6. Závěrečný účet obce za rok 2021
 7. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
 8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 9. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 10. Záměr obce o prodeji obecních pozemků parc.č. 733/1, 734/1, 734/2 a 751/1
 11. Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.
 12. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov
 13. Výroční zpráva ČSAD STTRANS a.s. za rok 2021
 14. Zrušení usnesení č. 3/02/2021
 15. Záměr obce o prodeji obecních pozemků parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 6. 5. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2022.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ze dne 28. 4. 2022. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2022 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2021. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2022 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2021 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2021 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/07/2022 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031, který předložil provozovatel, firma Čevak a.s. Důvodem aktualizace je povinnost vlastníka vodovodu zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let, což vyplývá z vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/07/2022 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 9.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 9.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/07/2022 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemky parc. č. 733/1 (92 m2), 734/1 (306 m2), 734/2 (209 m2) a  751/1 (148 m2) vše v k.ú. Mečichov, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 7/07/2022 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 14 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od 1. 7. 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/07/2022 bylo schváleno.

12)   Obec Mečichov obdržela žádost na změnu Územního plánu Mečichov č. 10.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změn do územního plánu Mečichov dle došlé žádosti ze dne 13. 6. 2022, která jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/07/2022 bylo schváleno.

13)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2021.

14)   Starosta navrhl zrušit usnesení č. 3/02/2021, které se týkalo prodeje obecního pozemku parc.č. 2358/34 o výměře 161 m2 dle geometrického plánu č. 280-192100/2020 paní XXXXXXXXXX. Během řízení o dělení pozemku nařídil stavební úřad kupující nechat zpracovat pasport celé stavby. Při jeho tvorbě došlo ke změně v geometrickém plánu a musel být přepracován a nově vznikající pozemky přečíslovány. Z tohoto důvodu navrhl starosta zrušit původní rozhodnutí zastupitelstva a prodej pozemku projednat dle aktuálního geometrického plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 3/02/2021 o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/34 o výměře 161 m2 dle geometrického plánu č. 280-192100/2020 paní XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/07/2022 bylo schváleno.

15)   Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“ v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 296-220101/2022. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemky parc.č. 2358/44, parc.č.st. 171 a část parc.č. 2358/12 označenou na GP jako díl „a“ v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 296-220101/2022, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/07/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 17. 6. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka

                                Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 6. 5. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 6. 4. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2022
 5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
 6. Výběr dodavatele na akci „Traktorová sekačka na trávu“
 7. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při 43. INVELT RALLY Pačejov 2022
 8. Úhrada faktury za výrobu obecních symbolů
 9. Výběr technického dozoru investora na stavební akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Tomáše Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 6. 4. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2022.

5)     Dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb stanovit počet zastupitelů pro další volební období. Bylo navrženo ponechat sedmičlenné zastupitelstvo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov stanovuje v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2022 – 2026 sedmičlenné zastupitelstvo.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2022 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Traktorová sekačka na trávu“, ze dne 6. 5. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Stiga s.r.o., IČ: 250 61 224, 407 370,- Kč s DPH

– Prillinger spol. s r.o., IČ: 466 79 995, 407 460,- Kč s DPH

– BOHÁČ CZ spol. s r.o., IČ: 260 67 889, 385 539,- Kč s DPH

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma BOHÁČ CZ spol. s r.o., IČ: 260 67 889. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy BOHÁČ CZ spol. s r.o., IČ: 260 67 889, s cenou 385 539,- Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Traktorová sekačka na trávu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2022 bylo schváleno.

7)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání 43. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2022, který se koná 1. – 2. října 2022. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací ve dnech 1. – 2. října 2022 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání 43. ročníku INVELT RALLY Pačejov 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2022 bylo schváleno.

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za výrobu obecních symbolů, které Obec Mečichov nechala vyrobit na základě schváleného grafického návrhu vlajky a znaku obce Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu faktury za výrobu obecních symbolů (venkovní vlajky obce s žerdí, smaltované ovály se znakem obce a závěsný odznak) od firmy ALERION s.r.o. ve výši 62.266,60 Kč s DPH.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/06/2022 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na výběr technického dozoru investora stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, ze dne 6. 5. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Ing. Petr Řimnáč, IČ: 761 16 697, 1 152 500 Kč včetně DPH

– Pavel Běle, IČ: 742 83 570, 1 115 000 Kč včetně DPH

– DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701, 1 058 750 Kč včetně DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy DRAM Invest s.r.o., se sídlem Drachkov 21, 386 01 Strakonice, IČ: 044 01 701, s cenou 1 058 750 Kč včetně DPH, jako vítěznou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na technický dozor investora stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/06/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 6. 5. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka

                               Mgr. Tomáš Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 6. 4. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec

Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 3. 2022
 4. Zrušení usnesení č. 3/04/2022
 5. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr technického dozoru investora na stavební akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Straku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 3. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s dopisem od firmy VKS STAVEBNÍ s.r.o. ze dne 1. 4. 2022, ve kterém firma odstupuje od podpisu smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“. Tato firma byla ve výběrovém řízení dne 24. 3. 2022 doporučena komisí jako vítězná a zastupitelstvo obce ji na svém zasedání dne 25. 3. 2022 usnesením č. 3/04/2022 vybrali jako dodavatele stavby. Z výše uvedeného důvodu je nutné toto usnesení zrušit a poté provést nový výběr dodavatele zmíněné stavby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší usnesení č. 3/04/2022 ze dne 25. 3. 2022 o výběru firmy VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, jako dodavatele stavby „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2022 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“, ze dne 24. 3. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem dvě došlé nabídky ze čtyř oslovených firem:

– Josef Novák, IČ: 632 61 944, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

– GARANTSTAV STAVEBNÍ Strakonice  s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.888.847,62 Kč bez DPH

– VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, 1.813.444,00 Kč bez DPH

– ZAKOM s.r.o., IČ: 25171747, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262. Ta však dne 1. 4. 2022 zaslala Obci Mečichov dopis, že odstupuje od podpisu smlouvy. Proto zastupitelstvo obce navrhlo vybrat v pořadí druhou nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV STAVEBNÍ Strakonice  s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 1.888.847,62 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2022 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na  technický dozor investora na stavební akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ v tomto složení: Eva Čechtická, Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Straka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na technický dozor investora na stavební akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ ve složení Eva Čechtická, Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Straka.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2022 bylo schváleno

Zápis vyhotoven dne 6. 4. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka

                               Petr Straka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 3. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Slanec, Petr Straka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 11. 3. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 2 pro rok 2022
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. st. 136
 6. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 11. 3. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 2 pro rok 2022.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, o koupi obecního pozemku parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o výměře 237 m2. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 2. 2022 usnesením č. 6/02/2022 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 25. 2. 2022 do 13. 3. 2022. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 237 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, za cenu 50 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2022 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“, ze dne 24. 3. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem dvě došlé nabídky ze čtyř oslovených firem:

         – Josef Novák, IČ: 632 61 944, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

– GARANTSTAV STAVEBNÍ Strakonice  s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.888.847,62 Kč bez DPH

         – VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, 1.813.444,00 Kč bez DPH

– ZAKOM s.r.o., IČ: 25171747, zaslána omluva, že se výběrového řízení nezúčastní

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy VKS STAVEBNÍ s.r.o., IČ: 261 01 262, s cenou 1.813.444,00 Kč bez DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 25. 3. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Pavel Klečka
                                Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 11. 3. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 2. 2022
 4. Výběr dodavatele na projekt „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Tomáše Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 2. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, ze dne 8. 3. 2022, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem pět došlých nabídek:

– ZNAKON, a.s., IČ: 260 18 055, 102 546 339,06 Kč bez DPH

– MOBIKO plus a.s., IČ: 267 88 675, 87 834 932,41 Kč bez DPH

– BAK stavební společnost, a.s., IČ: 284 02 758, 122 310 003,39 Kč bez DPH

– ROADFIN STAVBY s.r.o., IČ: 048 52 427, 142 283 103,00 Kč bez DPH

– OHLA ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, 122 310 003,39 Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma MOBIKO plus a.s., IČ: 267 88 675. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy MOBIKO plus a.s., se sídlem Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 267 88 675, s cenou 87 834 932,41 Kč bez DPH, jako vítěznou a schvaluje, po uplynutí lhůt stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2022 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 11. 3. 2022

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka

                               Mgr. Tomáš Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 2. 2022 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28. 1. 2022
 4. Změny rozpočtu obce č. 1 pro rok 2022
 5. Stanovení oddávacích dnů a místa konání obřadu
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Traktorová sekačka na trávu“
 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300185 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
 8. Zrušení usnesení č. 4/09/2021
 9. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. st. 136
 10. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2022 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 1. 2022. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 pro rok 2022.

5)     Starosta navrhl zastupitelstvu obce, aby byly určeny dny pro oddávání a rovněž místo konání svatebních obřadů. Termíny konání svatebních obřadů byly navrženy na každou sobotu v roce. Místo pro konání obřadů bylo navrženo prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje stanovení oddávacích dnů na každou sobotu v roce s účinností od 5. 3. 2022. Svatební obřady se konají na prostranství u Mečichovské vyhlídky se zvoničkou.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2022 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Traktorová sekačka na trávu“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Traktorová sekačka na trávu“ ve složení Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2022 bylo schváleno

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1200300185 o poskytnutí podpory na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, který obci předložil Státní fond životního prostředí České republiky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300185 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2022 bylo schváleno.

 

8)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 4/09/2021, které se týkalo prodeje části obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021 panu XXXXXXXXXX. MěÚ Strakonice zamítl žádost o rozdělení pozemku parc. č. 2374/16, tudíž uvedené usnesení pozbývá smyslu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 4/09/2021 o prodeji obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021 panu XXXXXXXXXX, z důvodu zamítnutí žádosti o rozdělení pozemku parc. č. 2374/16 ze strany MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2022 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, o koupi obecního pozemku parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o výměře 237 m2. Jedná se o zastavěný pozemek pod budovou prodejny Jednota. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc. č. st. 136 v k.ú. Mečichov o výměře 237 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/02/2022 bylo schváleno.

10)   V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Miroslav Krčal, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Stavební úpravy objektu na st. p. č. 2/1, v k.ú. Mečichov“ ve složení Bc. Petr Finěk, Miroslav Krčal, Petr Straka a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/02/2022 bylo schváleno

Zápis vyhotoven dne 25. 2. 2022

Zapsal starosta:   Josef Sýkora        

Ověřovatelé:        Pavel Klečka

                               Pavel Slanec