Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 4. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka

Omluveni: Petr Straka, Pavlína Plechatá

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2019
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2374/16
 6. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“
 7. Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“
 8. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Slance a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 3. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2019.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 2/03/2019 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 3. 2019 do 14. 4. 2019. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2 panu XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2019 bylo schváleno.

 6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“, ze dne 26. 4. 2019, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– VKS stavební s.r.o., IČ: 261 01 262, 1.566.101,- Kč bez DPH

– GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.392.321,- Kč bez DPH

– DRAM INVEST, s.r.o., IČ: 044 01 701, 1.595.129,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 1.392.321,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2019 bylo schváleno.

 

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou firmy Čevak a.s. na zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“ za celkovou cenu 248.050 Kč včetně DPH. Obec Mečichov uhradí Obci Doubravice podíl ve výši 42 %.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Čevak a.s. na zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“ ve výši 248.050 Kč včetně DPH. Dále schvaluje úhradu vlastního 42 % podílu Obci Doubravice, což činí 104.181 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2019 bylo schváleno.

 

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s aktualizací Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028. Důvodem aktualizace je povinnost vlastníka vodovodu zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let, což vyplývá z vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 4. 2019

Zapsal:           Bc. Petr Finěk
Starosta:        Josef Sýkora

Ověřovatelé: Pavel Slanec
                        Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 3. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 1. 3. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 2 a 3 pro rok 2019
 5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2374/16
 6. Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v rámci kabelizace vedení NN, realizovaného firmou E.On, a.s.
 7. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 8. Žádost o zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 1. 3. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 2 a 3 pro rok 2019.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2019 bylo schváleno.

 

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se záměrem firmy E.On, a.s., týkající se kabelizace vedení NN v obci Mečichov. V souvislosti s tímto záměrem je Obec Mečichov nucena zajistit kabelové vedení pro veřejné osvětlení v té části obce, kde je doposud vedeno vzdušně a svítidla jsou zavěšena na sloupech elektrického vedení. Na tuto akci je nutné vypracovat projektovou dokumentaci a zajistit potřebná povolení. Starosta navrhl oslovit tutéž firmu, která pro E.On zpracovává projekt na kabelizaci NN v naší obci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje oslovit projekční firmu Elektroinvest Strakonice, s.r.o. na podání nabídky na vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v obci Mečichov, včetně povolení stavebního úřadu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2019 bylo schváleno.

 

7)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i sedm včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 7.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 7.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2019 bylo schváleno.

 

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nutností vypracování Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov, což vyplývá z § 55 odst. 1 stavebního zákona. O vypracování zprávy o uplatňování územního plánu může obec požádat MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Starosta proto navrhuje přijmout toto usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov po projednání

 • Bere na vědomí povinnost obce Mečichov vyplývající z § 5 odst. (6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) o soustavném sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím vyhodnocování.
 • Bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
 • Schvaluje dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Mečichov Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice („dále jen úřad územního plánování“), který splní povinnost pořizovatele vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona.
 • Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1) stavebního zákona zastupitele obce, Josefa Sýkoru jako určeného zastupitele, který bude po dobu zpracování a projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Mečichov spolupracovat s pořizovatelem.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 3. 2019

Zapsal:               Bc. Petr Finěk

Starosta:            Josef Sýkora     

Ověřovatelé:     Petr Straka
                            Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 1. 3. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka
Omluveni:  Pavlína Plechatá
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 1. 2019
 4. Výběr dodavatele na akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“
 5. Pořízení techniky pro jednotku SDH – zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
 6. Změny rozpočtu obce č. 1 pro rok 2019

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 1. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“, ze dne 1. 3. 2019, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Milan Repko, IČ: 876 53 575, 795.400,- Kč včetně DPH

– Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649, 755.700,- Kč včetně DPH

– Patrik Valenta, IČ: 716 63 371, 814.068,- Kč včetně DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649, s cenou 755.700,- Kč včetně DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2019 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Po předchozí dohodě s členy výboru SDH bylo navrženo pořídit pro místní jednotku SDH techniku a ochranné pomůcky, specifikované v předvyplněné žádosti o dotaci k danému grantovému programu Krajského úřadu JčK. Podmínkou k přidělení uvedené dotace je zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu v minimální výši 30%. Bylo přistoupeno k hlasování o zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zajištění vlastního podílu v minimální výši 30% na realizaci akce „Pořízení techniky pro jednotku SDH“ z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2019 bylo schváleno.

6)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 pro rok 2019.

Zápis vyhotoven dne 1. 3. 2019

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 1. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni:   Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2018
 4. Žádost TJ Sokol Doubravice o individuální dotaci
 5. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXX. RALLY Pačejov
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“
 7. Projektová dokumentace na Rekonstrukci společenského sálu

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Pavlínu Plechatou.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 12. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2019 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300 v únoru 2019.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2019 bylo schváleno.

 

5)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání XXXX. ročníku RALLY Pačejov, který se koná 27. července 2019. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 27. července 2019 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání XXXX. ročníku RALLY Pačejov.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2019 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/01/2019 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zhotovenou projektovou dokumentací na Rekonstrukci společenského sálu v obci Mečichov. Tuto PD v ceně 52.400,- Kč dodal projektant Ing. Radek Vačkář.

Zápis vyhotoven dne 25. 1. 2019

Zapsal:            Pavlína Plechatá
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 12. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni:   —
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30. 11. 2018
 4. Změny rozpočtu obce č. 12 pro rok 2018
 5. Pronájem obecního majetku – pohostinství – prodloužení smlouvy
 6. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2018
 7. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2019
 8. Žádost o dotaci na rekonstrukci společenského sálu
 9. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 10. Prodej dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/12/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30. 11. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 12 pro rok 2018.

5)     Z důvodu ukončení platnosti nájemní smlouvy k 31.12.2018 podala paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, zdejšímu obecnímu úřadu žádost o prodloužení dlouhodobého pronájmu části budovy s č.p. 1, stojící na stav. par. č. 2/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mečichov, za účelem provozování pohostinství. Plán budovy s vyznačenými prostory je přílohou této žádosti. Záměr obce dlouhodobě pronajmout tento obecní majetek byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě od 7.12.2018 do 23.12.2018. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku. Bylo navrženo prodloužit stávající nájemní smlouvu formou dodatku na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ostatní ujednání nájemní smlouvy v aktuálním znění zůstanou nezměněna. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na část budovy s č.p. 1, stojící na stav. par. č. 2/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mečichov, za účelem provozování pohostinství, paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, a to formou dodatku ke smlouvě na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy ze dne 1.6.2009, ve znění dodatků, zůstávají nezměněna.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/12/2018 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 6.7.2018 a 14.12.2018 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26.4.2018, 9.8.2018 a 21.12.2018 – viz. přílohy tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 6.7.2018 a 14.12.2018 a zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 26.4.2018, 9.8.2018 a 21.12.2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/12/2018 bylo schváleno.

7)     Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2019. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2018. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2019 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2019.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/12/2018 bylo schváleno.

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s možností čerpání dotace z fondu MMR ČR, Programu obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel na rekonstrukci společenského sálu spočívající v opravě vlhkých omítek, odvlhčení podlahy a pokládka nových parket, zateplení stropu, výměny osvětlení, výměny topení a výmalby. V případě schválení žádosti fondem MMR ČR lze čerpat finanční prostředky ve výši 70% uznatelných nákladů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu MMR ČR, Programu obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel na rekonstrukci společenského sálu v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/12/2018 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o převod obecního pozemku parc.č. 2358/31 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 038/18 od pozemku parc.č. 2358/1. O prodeji tohoto pozemku již bylo v minulosti rozhodnuto, a to dne 6. 8. 1975, kdy byla tehdejším MNV stanovena kupní cena ve výši 4 Kč/m2, tj. celkem 176 Kč. Tato kupní cena byla v plné výši uhrazena poštovní poukázkou dne 8. 8. 1975. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2018 usnesením č. 3/11/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 30. 11. 2018 do 16. 12. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Vzhledem k tomu, že uvedený pozemek již byl v minulosti žadatelovo rodičům prodán, ale z neznámých důvodů nedošlo na Katastrálním úřadu k zápisu vkladu, navrhuje starosta prodat tento pozemek za symbolickou 1 Kč. Přílohou tohoto zápisu je původní žádost o koupi pozemku, rozhodnutí MNV o prodeji a stvrzenka o zaplacení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 2358/31 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, odděleného od pozemku parc.č. 2358/1 geometrickým plánem, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 1 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. Uvedený pozemek se prodává za symbolickou cenu 1 Kč, protože již byl v minulosti žadatelovo rodičům prodán, což dokazují dokumenty Rozhodnutí MNV v Mečichově z 6. 8. 1975 a doklad o zaplacení z 8. 8. 1975, které jsou přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/12/2018 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 115 m2 a 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat části zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2018 usnesením č. 4/11/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 30. 11. 2018 do 16. 12. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej dvou částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 115 m2 a 130 m2 panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX. Tyto části pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedených částí pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/12/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 12. 2018

Zapsal:             Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:   Petr Straka
                          Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 11. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: Pavel Slanec

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 9. 2018 a 2. 11. 2018
 4. Změny rozpočtu obce č. 9 a 10 pro rok 2018
 5. Úhrada vlastního podílu z projektu „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“, změny rozpočtu obce č. 11 pro rok 2018
 6. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 7. Záměr obce o prodeji částí obecního pozemku parc.č. 496/2
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
 9. Návrh rozpočtu DSO RADINA na rok 2019
 10. Příkaz starosty k inventuře
 11. Žádost o dotaci z POV 2019 – DT 8
 12. Žádost o dotaci z POV 2019 – DT 1
 13. Schválení ceny vodného na rok 2019

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 9. 2018 a 2. 11. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 9 a 10 pro rok 2018.

5)     Obec Doubravice podala Zastupitelstvu obce Mečichov žádost o schválení doplatku projektu „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“ a dále o úhradu vlastního podílu z tohoto projektu, který činí 699.502,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje doplatek projektu „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“ dle předloženého rozpisu a schvaluje úhradu faktury vlastního podílu z tohoto projektu ve výši 699.502,- Kč, dle Dohody o cenové unii ze dne 23. 3. 2011. Dále schvaluje rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 pro rok 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11/2018 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o převod obecního pozemku parc.č. 2358/31 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle geometrického plánu č. 038/18. O prodeji tohoto pozemku již bylo v minulosti rozhodnuto, a to dne 6. 8. 1975, kdy byla tehdejším MNV stanovena kupní cena ve výši 4,- Kč/m2, tj. celkem 176,- Kč. Tato kupní cena byla v plné výši uhrazena poštovní poukázkou dne 8. 8. 1975. Starosta proto navrhuje zmíněný pozemek bezúplatně převést žadateli. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr převést obecní pozemek parc.č. 2358/31 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle geometrického plánu č. 038/18, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11/2018 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 115 m2 a 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat části obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 115 m2 a 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11/2018 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 4 316 000 Kč, výdaje činí 4 077 000 Kč a financování 239 000 Kč. Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2019, včetně rozpisu na paragrafy a položky, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Celkové příjmy činí 4 316 000 Kč, výdaje 4 077 000 Kč a financování 239 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/11/2018 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO RADINA na rok 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 14 000 Kč a výdaje činí 14 000 Kč. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu DSO RADINA na rok 2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet DSO RADINA na rok 2019 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 14 000 Kč a výdaje 14 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11/2018 bylo schváleno.

10)   Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 14. 12. 2018 – 31. 1. 2019. Předsedou inventarizační komise byl navržen Bc. Petr Finěk a členy Petr Straka a Pavlína Plechatá. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Bc. Petr Finěk
členové: Petr Straka a Pavlína Plechatá
Inventura proběhne v období 14. 12. 2018 – 31. 1. 2019.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/11/2018 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2019 – dotační titul 8, na který lze čerpat prostředky na financování úroků z úvěru. Bylo navrženo požádat o dotace na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2019 DT 8 na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/11/2018 bylo schváleno.

12)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2019 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na pořízení nových stolů a židlí do společenského sálu v budově pohostinství. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2019 DT 1 na pořízení nových stolů a židlí do společenského sálu v budově pohostinství.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/11/2018 bylo schváleno.

13)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2019, který předložila firma Čevak, a.s. Cena pevné složky vodného zůstává stejná jako v roce 2018. Cena pohyblivé složky vodného se navyšuje o 1,16 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2019 v tomto složení:

–          pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
–          pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
–          pohyblivá složka: 38,57 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/11/2018 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 30. 11. 2018

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 2. 11. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni: —
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Složení slibu členů zastupitelstva
 3. Schválení programu jednání
 4. Určení počtu místostarostů
 5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, případně neuvolnění
 6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 7. Volba starosty
 8. Volba místostarosty
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 10. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
 11. Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal dosavadní starosta (dále jako „předsedající“) všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Mečichov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, který je přílohou tohoto zápisu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3)     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2018 bylo schváleno.

4)     Zastupitelé přistoupili k určení počtu volených místostarostů. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje volbu jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2018 bylo schváleno.

5)     Předsedající navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce vykonávali zvolení zastupitelé jako neuvolnění. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že funkce starosty a místostarosty obce budou zvolení členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2018 bylo schváleno.

6)     Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Zastupitelé navrhli tajnou volbu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje způsob volby starosty a místostarosty tajnou volbou.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2018 bylo schváleno.

7)     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Zastupitelé navrhli do funkce starosty Josefa Sýkoru. Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov volí starostou obce Mečichov Josefa Sýkoru.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/10/2018 bylo schváleno.

8)     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy v pořadí: 1. Bc. Petr Finěk, 2. Petr Straka, 3. Pavel Slanec. Dle čl. 9 bodu 4 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Mečichov se přistupuje k volbě místostarosty v pořadí, jak byli kandidáti navrženi. V případě zvolení jednoho z navržených kandidátů se o dalších kandidátech v pořadí dále nehlasuje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov volí místostarostou obce Mečichov Bc. Petra Fiňka.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 2     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/10/2018 bylo schváleno.

9)     Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem mandátů původních zastupitelů. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/10/2018 bylo schváleno.

10)   Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce předsedů finančního a kontrolního výboru a jejich členů. Byly podány následující návrhy: předseda finančního výboru: Pavlína Plechatá, členové: Karla Hokrová, Bohuslava Kořánová, předseda kontrolního výboru: Mgr. Tomáš Klečka, členové: Libor Zdychynec, Vladimír Helcl.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje předsedy a členy finančního a kontrolního výboru v tomto složení:

Finanční výbor:
Pavlína Plechatá – předseda
Karla Hokrová – člen
Bohuslava Kořánová – člen

Kontrolní výbor:
Mgr. Tomáš Klečka – předseda
Libor Zdychynec – člen
Vladimír Helcl – člen

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/10/2018 bylo schváleno.

11)   Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce a neuvolněným členům zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty, místostarosty, předsedy výboru zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve stejné výši, jak byla vyplácena v předchozím volebním období a nebyla zvyšována dle nařízení vlády 202/2018 Sb. Jedná se o tarify z již zrušeného nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v následující výši: starosta 20 849 Kč, místostarosta 12 666 Kč, předseda výboru 1 176 Kč, člen zastupitelstva 511 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty, místostarosty, předsedy výboru zastupitelstva v této výši: starosta 20 849 Kč, místostarosta 12 666 Kč, předseda výboru 1 176 Kč, člen zastupitelstva 511 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. V případě volených funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/10/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 2. 11. 2018

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 9. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka
Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec, Petr Hrba
Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 24. 8. 2018
 4. Změny rozpočtu obce č. 8 pro rok 2018
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 739/5
 6. Pravidla pro uložení inženýrských sítí do pozemků obce Mečichov
 7. Žádost o dopravní omezení na místní komunikaci Mečichov – Záboří

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Klečku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24. 8. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 8 pro rok 2018.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 739/5 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 129 m2, dle vyznačení v geometrickém plánu. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 8. 2018 usnesením č. 4/08/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 25. 8. 2018 do 10. 9. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 739/5 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 129 m2, paní XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2018 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Pravidel pro uložení inženýrských sítí do pozemků obce Mečichov. Tyto pravidla upřesňují podmínky a poplatky fyzických a právnických osob při ukládání inženýrských sítí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Pravidla pro uložení inženýrských sítí do pozemků obce Mečichov ze dne 17. 9. 2018. Výše úhrad za zřízení věcného břemene:

Pro fyzické osoby:

 • přípojka (nebo řad) k novostavbě RD, nebo přípojka (nebo řad) k stávajícímu RD, nebo rekreačnímu objektu navrhovaná do stávající komunikace (včetně krajnice), chodníku, veřejného prostranství a do ostatních pozemků města
  • a) do délky 10 m jednorázovou úhradou 500,- Kč
  • b) nad délku 10 m jednorázovou úhradou 1 000,- Kč
  • c) nad délku 50 m jednorázovou úhradou 2 000,- Kč
 • umístění rozvaděče, elektroměrné skříně apod. při záboru do 1 m2 500,- Kč.

Pro přípojky pro objekty sloužící k podnikání platí stejné podmínky jako pro fyzické osoby.

Pro právnické osoby:

 • umístění inženýrských sítí v komunikaci (včetně krajnice a pomocného pozemku komunikace) jednorázovou úhradou 2 000,- Kč + 50,- Kč/bm
 • umístění inženýrských sítí mimo komunikace 2 000,- Kč + 20,- Kč/bm
 • umístění rozvaděče, elektroměrné skříně apod. při záboru do 1 m2 1000,- Kč

Tyto pravidla vstupují v platnost 1. 11. 2018 a jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2018 bylo schváleno.

7)     Obecní úřad Mečichov obdržel žádost pana XXXXXXXX o umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“ na místní komunikaci z Mečichova do Záboří vedoucí kolem bývalé školy směrem na Katovsko. Jako důvod uvádí, že je komunikace hojně využívána cyklisty a chodci a rychle jedoucí vozidla tyto obyvatele ohrožují. Uvádí, že se jedná o stejný případ, jako na místní komunikaci Mečichov – Čečelovice v úseku od návsi na rozcestí za obcí. Přítomní zastupitelé zmínili dva zásadní rozdíly mezi těmito místními komunikacemi: 1. úsek na komunikaci Mečichov – Čečelovice je velmi úzký, značně nepřehledný a dva automobily se zde nemají šanci vyhnout, což se o předmětné části místní komunikace Mečichov – Záboří nedá říci, 2. na komunikaci Mečichov – Čečelovice lze bez omezení využít druhou objízdnou trasu směrem z obce, která je nesrovnatelně přehlednější a bezpečnější. Místní komunikace Mečichov – Záboří objízdnou trasu nemá. Z uvedeného vyplývá, že umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“ na předmětnou komunikaci je nežádoucí. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“ na silnici z Mečichova do Záboří vedoucí kolem bývalé školy směrem na Katovsko.

Výsledek hlasování:       Pro: 0       Proti: 4     Zdrželi se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 1. 10. 2018

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora               

Ověřovatelé:  Mgr. Tomáš Klečka
                         Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 8. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Omluveni: Milan Klečka, Petr Hrba
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 7. 2018
 4. Změny rozpočtu obce č. 7 pro rok 2018
 5. Výroční technickohospodářská zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2017
 6. Uhrazení vlastního podílu ze společné dotace SOB formou mimořádného členského příspěvku
 7. Stanovení prodejní ceny knihy „Mečichov o chalupy k chalupě“
 8. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 739/5

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Klečku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 7. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 7 pro rok 2018.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2017.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným projektem SOBu z finanční dotace Jihočeského kraje pro rok 2018. Z této dotace bylo pro obec Mečichov pořízeno 6 ks pivních setů. V rámci splnění podmínek pro získání těchto finančních prostředků musí Obec Mečichov uhradit vlastní podíl ve výši 9.000,- Kč. Tato částka musí být poukázána formou mimořádného členského příspěvku na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 30. 9. 2018.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zaslání mimořádného členského příspěvku SOBu na úhradu vlastního podílu ze společné dotace na pořízení 6 ks pivních setů ve výši 9.000,- Kč. Částka bude poukázána na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 30. 9. 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2018 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil přítomným zastupitelům knihu „Mečichov o chalupy k chalupě“, kterou obec v letošním roce na vlastní náklady pořídila. Prodej knihy bude zahájen 8. 9. 2018 u příležitosti oslav stého výročí založení republiky. Zastupitelé navrhli prodejní cenu knihy ve výši 250 Kč za kus.

Návrh usnesení:                                                                        

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodejní cenu knihy „Mečichov o chalupy k chalupě“ ve výši 250 Kč za kus.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2018 bylo schváleno.

 8)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 739/5 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 129 m2, dle vyznačení v geometrickém plánu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 739/5 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 129 m2, dle vyznačení v geometrickém plánu, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 8. 2018

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Mgr. Tomáš Klečka

                            Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 7. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 6. 2018
 4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2018
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 86/1
 6. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 6. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2018.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Mečichov, v předpokládaném rozsahu cca 20 m2 pro výstavbu plánované trafostanice. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2018 usnesením č. 3/06/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 6. 2018 do 15. 7. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 500 Kč/m2. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 20 m2, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, za cenu 500 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2018 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 59 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2018 usnesením č. 4/06/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 6. 2018 do 15. 7. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 59 m2, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2. Tuto část pozemku nechají kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 7. 2018

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka