Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 1. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 12. 2020
 4. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 5. Zrušení usnesení č. 4/02/2016
 6. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/34
 7. Dohoda s firmou Marius Pedersen a.s. o výběru poplatků a předávání dokladů
 8. Výběr firem do VŘ na dodavatele projektové dokumentace „Splaškové kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
 9. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 12. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 54 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 54 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2021 bylo schváleno.

5)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 4/02/2016, které se týkalo prodeje části obecního pozemku parc.č. 2358/12 o výměře cca 165 m2 paní XXXXXXXX. Během tvorby geometrického plánu byl totiž zjištěn nesoulad stávajících hranic pozemků a bylo nutné provést nové vytyčení. Z tohoto důvodu navrhl starosta zrušit původní rozhodnutí zastupitelstva a prodej pozemku projednat dle aktuálního geometrického plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 4/02/2016 o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/12 o výměře cca 165 m2 paní XXXXXXXX.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2021 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/34 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 280-192100/2020. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/34 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 280-192100/2020, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/01/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela od firmy Marius Pedersen, a.s. návrh Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů, jenž vychází z nových povinností plynoucích ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/01/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelé obce navrhli oslovit tyto tři firmy pro zpracování projektové dokumentace na stavbu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“: K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707, DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701, Ing. Martin Sellner, IČ: 09815414.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje oslovit tyto tři firmy pro zpracování projektové dokumentace na stavbu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“: K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707, DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701, Ing. Martin Sellner, IČ: 09815414.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/01/2021 bylo schváleno.

9)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci projektová dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Slanec. Dále byli navrženi tito náhradníci: Pavel Klečka, Petr Straka, Pavlína Plechatá. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci projektová dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ ve složení Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Slanec a náhradníky ve složení: Pavel Klečka, Petr Straka, Pavlína Plechatá.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/01/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 1. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 12. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 11. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 a 12 pro rok 2020
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
 7. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2020
 8. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2021
 9. Akční plán pro oblast doprava a komunikace
 10. Akční plán pro oblast památky a sakrální stavby
 11. Plán rozvoje sportu

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 11. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 a  12 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 33 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2020 usnesením č. 3/10/2020 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 27. 11. 2020 do 13. 12. 2020. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 33 m2 panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11/2020 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2021. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 5 266 000 Kč, výdaje činí 5 166 500 Kč a financování 99 500 Kč. Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2021, včetně rozpisu na paragrafy a položky, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Celkové příjmy činí 5 266 000 Kč Kč, výdaje 5 166 500 Kč a financování 99 500 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11/2020 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 3. 7. 2020 a 11. 12. 2020 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 3. 4. 2020 a 5. 10. 2020. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 3. 7. 2020 a 11. 12. 2020 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 3. 4. 2020 a 5. 10. 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11/2020 bylo schváleno.

8)     Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2021. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2020. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2021 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2021.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/11/2020 bylo schváleno.

9)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s Akčním plánem pro oblast doprava a komunikace, který byl zpracován ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Akční plán pro oblast doprava a komunikace obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11/2020 bylo schváleno.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s Akčním plánem pro oblast památky a sakrální stavby, který byl zpracován ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Akční plán pro oblast památky a sakrální stavby obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/11/2020 bylo schváleno.

11)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s Plánem rozvoje sportu, který byl zpracován ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Plán rozvoje sportu obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/11/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 12. 2020

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:       Petr Straka
                              Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 11. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni: —
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 10. 11. 2020
 4. Žádosti o dotaci z POV 2021 – DT 1
 5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Příkaz starosty k inventuře
 7. Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184, uzavřenou s firmou Marius Pedersen a.s.

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 10. 11. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2021 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na pořízení malotraktoru s vlekem na svoz posekané zeleně v obci a dále na pořízení nových židlí do velké zasedací místnosti obecního úřadu. Tyto akce jsou v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádostí o dotaci z fondu POV JčK na rok 2021 DT 1 na pořízení malotraktoru s vlekem na svoz posekané zeleně v obci a dále na pořízení nových židlí do velké zasedací místnosti obecního úřadu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2020 bylo schváleno.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 33 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 33 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2020 bylo schváleno.

6)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 13. 12. 2020 – 31. 1. 2021. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Pavel Klečka
Inventura proběhne v období 13. 12. 2020 – 31. 1. 2021.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2020 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s., ve kterém jsou navrženy ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu od roku 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytovaných službách č. 1091009184 s firmou Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/10/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 11. 2020

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:       Petr Straka
                              Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 10. 11. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30. 10. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 10 pro rok 2020

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30. 10. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 10 pro rok 2020. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 10 pro rok 2020, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 10. 11. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 10. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka
Omluveni: Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Pavlína Plechatá
Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 9. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 8 a 9 pro rok 2020
 5. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 6. Schválení ceny vodného na rok 2020
 7. Zhotovení obecních symbolů – znaku a vlajky obce Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 9. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 8 a 9 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 9.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 9.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2020 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2021, který předložila firma Čevak, a.s. Cena vodného, jak pohyblivé, tak pevné složky, zůstává stejná jako v roce 2020. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2021 v tomto složení:

 • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
 • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
 • pohyblivá složka: 46,22 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2020 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem pana Mgr. Tomáše Pokorného na zhotovení obecních symbolů – znaku a vlajky obce Mečichov. Nabídka zahrnuje vytvoření obecních symbolů od tvorby a vzniku náhledů na symboliky, až po udělení oficiálního dekretu od podvýboru poslanecké sněmovny. Návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zhotovení obecních symbolů, znaku a vlajky obce Mečichov, v ceně 14.000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s panem Mgr. Tomášem Pokorným, IČ: 68637616.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 30. 10. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora
Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 9. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 21. 8. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 7 pro rok 2020
 5. Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu
 6. Faktura za dodatečné práce při rekonstrukci společenského sálu (elektroinstalace, vchodové dveře, odvlhčení obvodové zdi)

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 21. 8. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 7 pro rok 2020.

5)     Firma Čevak, a.s. předložila obci Mečichov návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Mečichov za účelem jeho správy a provozování, uzavřené dne 19. 12. 2005. Platnost stávající smlouvy končí k 31. 12. 2020. Dodatkem č. 1 by došlo k jejímu prodloužení o šest let do 31. 12. 2026. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Mečichov za účelem jeho správy a provozování, uzavřené dne 19. 12. 2005 a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku s firmou Čevak, a.s. Tento dodatek prodlužuje platnost smlouvy do 31. 12. 2026.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2020 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s fakturou za dodatečné práce při rekonstrukci společenského sálu. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v projektu, ale v průběhu rekonstrukce byly ze strany obce objednány. Jedná se o novou elektroinstalaci sálu, osazení vchodových dveří do dvora a podbetonování obvodové zdi a použití sanační omítky. Rozpis všech prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou faktury.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje fakturu za dodatečné práce při rekonstrukci společenského sálu (elektroinstalace, vchodové dveře, odvlhčení obvodové zdi) od firmy GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o. ve výši 140.036,45 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2020 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 25. 9. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 21. 8. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: Pavel Slanec

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 6. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2020
 5. Výroční zpráva ČSAD STTRANS a.s. za rok 2019
 6. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu
 7. Návrh pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
 8. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov
 9. Udržování pořádku u kontejnerů na tříděný odpad

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 6. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2020.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2019.

6)    Město Horažďovice posoudilo současný stav uzavřených smluv o vymezení školských obvodů spádových mateřských škol a navrhuje přistoupit k jejich úpravě. Navrhuje uzavřít novou smlouvu o vytvoření společného školského obvodu. Pokud dojde k dohodě obcí, bylo by možné v příštím roce vydat jednotlivými obcemi nové obecně závazné vyhlášky o vytvoření školského obvodu. Město Horažďovice v nové smlouvě zajistí předškolní vzdělávání pro děti z obce Mečichov při přijímacím řízení nejen z důvodu plnění povinného předškolního vzdělávání, ale i pro děti přednostně přijímaných podle § 34 odst. (3) školského zákona. Současně s tímto oznámením zaslalo návrh smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace a Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje smlouvu s Městem Horažďovice o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Na Paloučku, Horažďovice, příspěvková organizace a Křesťanské mateřské školy DUHA, Horažďovice, příspěvková organizace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2020 bylo schváleno.

7)    Obec Mečichov obdržela od společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. návrh pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce. Toto pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za finanční škodu způsobenou obci Mečichov porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitele obce a vztahuje se na všechny členy zastupitelstva.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje návrh pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce ze dne 19. 8. 2020 a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2020 bylo schváleno.

8)    Obec Mečichov obdržela dvě žádosti na změnu územního plánu Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změn do územního plánu Mečichov dle došlých žádostí, které jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2020 bylo schváleno.

9)    Z důvodu neustále se opakujícího nepořádku v okolí kontejnerů na tříděný odpad navrhl starosta umístit do těchto prostor bezpečnostní kamery se záznamem. Odložení jakéhokoliv odpadu mimo příslušné nádoby je totiž kvalifikováno jako založení černé skládky se všemi důsledky, které z tohoto konání plynou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje umístění bezpečnostních kamer ke kontejnerům na tříděný odpad, z důvodu zajištění pořádku v jejich bezprostředním okolí.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/06/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 21. 8. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:     Petr Straka
                            Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 6. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá
Omluveni: Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 5. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 pro rok 2020
 5. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030058053/002
 6. Změny rozpočtu obce č. 5 pro rok 2020

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 5. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030058053/002, týkající se stavby „Mečichov – kabel NN, p. Zach“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění distribuční soustavy – kabel NN, spojky na pozemek parc.č. 496/2, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: 1030058053/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: “ Mečichov – kabel NN, p. Zach “ se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2020 bylo schváleno.

6)     Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 5 pro rok 2020. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 5 pro rok 2020, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 6. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 5. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk , Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni:  –

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 24. 4. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2020
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“
 7. Výběr dodavatele na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“
 8. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
 9. Závěrečný účet obce za rok 2019
 10. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
 11. Zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko na programové období 2021-2027
 12. Pronájem obecního majetku
 13. Dárkové balíčky pro jubilanty

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24. 4. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti Privátní bankéř, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1038/6, Praha 1, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 42 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2020 usnesením č. 2/03/2020 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 24. 4. 2020 do 10. 5. 2020. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 42 m2 společnosti Privátní bankéř, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1038/6, Praha 1, IČO 056 62 460, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2020 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na akci „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“, ze dne 29. 5. 2020, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

         – František Klečka, Mečichov 62, IČ: 113 45 969, 527.810,47 Kč s DPH

         – Jan Maroušek, Kakovice 6, IČ: 745 19 361, 573.419,- Kč s DPH

         – Jaromír Zdeněk, Za Tratí 429, Katovice, IČ: 466 89 893, 559.585,07 Kč s DPH

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma František Klečka, Mečichov 62, IČ: 113 45 969. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy František Klečka, Mečichov 62, IČ: 113 45 969, s cenou 527.810,47 Kč s DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2020 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“, ze dne 11. 5. 2020, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

         – CB AUTO, a.s., IČ: 260 31 868, 1.084.984,81 Kč bez DPH

         – Porsche České Budějovice, IČ: 471 24 652, 1.104.821,20 Kč bez DPH

         – AUTO VINKLER, s.r.o., IČ: 280 83 831, 871.809,09 Kč bez DPH

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma AUTO VINKLER, s.r.o., IČ: 280 83 831. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy AUTO VINKLER, s.r.o., IČ: 280 83 831, s cenou 871.809,09 Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2020 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne 4. 5. 2020. Při přezkumu hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

         1) Finanční výkaz FIN 2 – 12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.

         2) Inventurní soupis neobsahoval požadované údaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne 4. 5. 2020 a schvaluje tato nápravná opatření:

ad 1) Finanční výkaz FIN 2 – 12 M byl opraven rozpočtovým opatřením č. 13/2019 ze dne 14. 10. 2019, kde došlo k opravě položky „Splátky úvěru“ ve „Financování“ z položky 8115 na položku 8124.

ad 2) Inventurní soupis majetku účtu 022 bude napraven účetním zápisem dle majetkové evidence

022/100      – MD      399.532,50 Kč

022/500      MD      399.532,50 Kč

a doplněním účtu 022/500 do účtového rozvrhu obce. Toto opatření provede účetní do 31. 5. 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2020 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2019. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/04/2020 bylo schváleno.

10)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2019 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2019 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/04/2020 bylo schváleno.

11)   Na základě Výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování Standardů MAS vyzval Svazek obcí Blatenska své členské obce, aby ve svých zastupitelstvech projednaly a schválily zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko na programové období 2021-2027. Tato výzva musí být podána za MAS pro kontrolu Standardizace, poté bude připravována Strategie CLLD na programové období 2021-2027.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko, o.p.s. na programové období 2021 – 2027.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/04/2020 bylo schváleno.

12)   Obec Mečichov obdržela žádost paní Aleny Šánové, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČ: 091 56 518, se sídlem Mečichov 3, 387 36 Mečichov, o pronájem pergoly na sportovním hřišti, včetně příslušenství, stojící na obecním pozemku parc.č. 574/4 v k.ú. Mečichov. Záměr obce pronajmout tento obecní majetek byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce Obce Mečichov ve lhůtě od 10. 5. 2020 do 26. 5. 2020. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti pronájmu zmíněného majetku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje pronájem pergoly na sportovním hřišti, včetně příslušenství, stojící na obecním pozemku parc.č. 574/4 v k.ú. Mečichov, která je ve vlastnictví Obce Mečichov, paní Aleně Šánové, fyzické osobě podnikající na základě živnostenského orpvánění, IČ 091 56 518, se sídlem Mečichov 3, 387 36 Mečichov, za cenu 1 Kč měsíčně. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/04/2020 bylo schváleno.

13)   Vzhledem k inflaci navrhl starosta navýšit cenu za dárkové balíčky pro jubilanty z původních 500 Kč, což platilo od roku 2016, na 600 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navýšení ceny dárkových balíčků pro jubilanty od 1. 6. 2020 na hodnotu 600 Kč za jeden balíček.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/04/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 5. 2020

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 4. 2020 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk , Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni:  –
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28. 2. 2020
 4. Změny rozpočtu obce č. 1 a 2 pro rok 2020
 5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“
 7. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“
 8. Výběr dodavatele na akci „Rybník Velký Humíč“
 9. Kanalizační řád

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2020 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 2. 2020. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 a 2 pro rok 2020.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti Privátní bankéř, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1038/6, Praha 1, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 42 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 42 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2020 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Rekonstrukce vytápění budovy pohostinství“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Pavel Slanec a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2020 bylo schváleno.

7)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“ v tomto složení: Tereza Šíchová, Klára Pokorná, František Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Jaroslav Plechatý. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Mečichov“ ve složení: Tereza Šíchová, Klára Pokorná, František Klečka a náhradníky ve složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Jaroslav Plechatý.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2020 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“, ze dne 27. 3. 2020, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem pět došlých nabídek:

– PRIMA a. s., IČ: 472 39 743, 1.567.795,- Kč bez DPH

– GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.542.942,- Kč bez DPH

– VAK SERVIS s.r.o., IČ: 263 75 869, 1.594.171,- Kč bez DPH

– RENO Šumava stavby s.r.o., IČ: 281 38 236, 1.688.000,- Kč bez DPH

– Stavební firma RENO CZ s.r.o., IČ: 279 82 190, 1.710.122,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 1.542.942,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Rybník Velký Humíč“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2020 bylo schváleno.

9)     Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Kanalizačního řádu Mečichov, který zpracovala firma VK plus, Petr Beran, IČ 11465417.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Kanalizační řád obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/03/2020 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 4. 2020

Zapsal starosta: Josef Sýkora

Ověřovatelé:       Petr Straka
                              Pavel Klečka