Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 12. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 11. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 11 pro rok 2021
 5. Příkaz starosty k inventuře
 6. Koupě pozemku parc.č. 2364/29
 7. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/39
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
 9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 – 2028
 10. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2021
 11. Změna sídla Svazku obcí Blatenska
 12. Změna stanov Svazku obcí Blatenska
 13. Navýšení prodejní ceny obecních pozemků
 14. Navýšení nájemného z obecních bytů
 15. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2022
 16. Změny rozpočtu obce č. 12 pro rok 2021

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/12/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 11. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 a 12 pro rok 2021.

5)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 30. 12. 2021 – 31. 1. 2022. Předsedou inventarizační komise byl navržen Josef Sýkora a členy Petr Straka a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Josef Sýkora
členové: Petr Straka a Pavel Klečka
Inventura proběhne v období 30. 12. 2021 – 31. 1. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/12/2021 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela od ÚZSVM, Odloučeného pracoviště Strakonice, návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2364/29 v k.ú. Mečichov, o celkové výměře 217 m2. Záměr obce koupit zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2021 usnesením č. 3/06/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 4. 7. 2021 do 20. 7. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti koupi zmíněného pozemku. Navrhovaná kupní cena ve výši 42.200 Kč byla stanovena na základě Ocenění nemovitého majetku, dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 488/2020 Sb., které vypracoval Ing. Ondřej Busta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje koupi pozemku parc. č. 2364/29 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 217 m2, od ČR-ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 –Nové Město, za cenu 42.200 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy č. 271/CST/2021.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/12/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc. č. 2358/39 v k.ú. Mečichov o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 287-7/2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc. č. 2358/39 v k.ú. Mečichov o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 287-7/2021, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/12/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2022. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 5 396 363 Kč a výdaje činí 14 539 739,35 Kč. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2022, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako schodkový. Důvodem je plánovaná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Celkové příjmy činí 5 396 363 Kč a výdaje 14 539 739,35 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/12/2021 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na léta 2023 – 2028. Jednotlivé rozpočty ve výhledu jsou navrženy jako přebytkové, rozdíly se použijí na splátky plánovaného úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému střednědobého výhledu rozpočtu obce výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2023 – 2028, bez výhrad. Jednotlivé rozpočty se vzhledem k plánovanému úvěru schvalují jako přebytkové, rozdíly budou použity na splátky úvěru.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/12/2021 bylo schváleno.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2. 7. 2021 a 10. 12. 2021 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 9. 9. 2021 a 17. 12. 2021. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2. 7. 2021 a 10. 12. 2021 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 9. 9. 2021 a 17. 12. 2021.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/12/2021 bylo schváleno.

11)   Předsedkyně Svazku obcí Blatenska oznámila všem členským obcím změnu sídla tohoto dobrovolného svazku obcí na adresu Spálená 727, 388 01 Blatná a požádala o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změnu sídla Svazku obcí Blatenska z původní adresy J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná na novou adresu Spálená 727, 388 01 Blatná.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/12/2021 bylo schváleno.

12)   Předsedkyně Svazku obcí Blatenska předložila všem členským obcím návrh změny stanov SOB a požádala o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změnu stanov SOB, včetně navýšení členského příspěvku na 90,00 Kč za jednoho trvale žijícího obyvatele s platností od 1. 1. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/12/2021 bylo schváleno.

13)   Starosta předložil návrh na zvýšení prodejní ceny obecních pozemků v intravilánu obce z původních 40 Kč/m2 na 50 Kč/m2, jelikož původní prodejní cena byla vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi podhodnocena.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zvýšení prodejní ceny obecních pozemků v intravilánu obce z původních 40 Kč/m2 na 50 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2022 u nově příchozích žádostí.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/12/2021 bylo schváleno.

14)   Starosta předložil návrh na zvýšení nájemného z obecních bytů o 15% z důvodu neustálého nárůstu nákladů na jejich opravy a údržbu. Zároveň zdůraznil, že výše nájemného nebyla valorizována od roku 2010.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navýšení nájemného z obecních bytů o 15% s platností od 1. 1. 2022.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/12/2021 bylo schváleno.

15)   Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2022. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2021. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2022 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/12/2021 bylo schváleno.

16)   Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 12 pro rok 2021. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 12 pro rok 2021, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/12/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 12. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka
                               Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 11. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Omluveni: Pavlína Plechatá

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 10. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 10 pro rok 2021
 5. Prodej STL přípojky pro obecní dům Mečichov
 6. Schválení ceny vodného na rok 2022
 7. Příkazní smlouva na administrativní činnosti k podpoře zadání veřejné zakázky – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov
 8. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 9. Žádost o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu na st.p.č. 2/1, v k.ú.  Mečichov.“

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 10. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 10 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela od společnosti EG.D, a.s. návrh kupní smlouvy na koupi STL přípojky pro obecní dům Mečichov. Navrhovaná kupní cena ve výši 147.063 Kč včetně DPH byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 2513/7/2021, který vypracoval znalec ing. Pavel Baloun.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi STL přípojky pro obecní dům Mečichov se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11/2021 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2022, který předložila firma Čevak, a.s. Cena pevné složky vodného zůstává stejná jako v roce 2021. Cena pohyblivé složky vodného se navyšuje o 3,39 Kč. Do zvýšení ceny se promítly rostoucí ceny energií, nájemného a mezd.  Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2022 v tomto složení:

 • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
 • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
 • pohyblivá složka: 49,61 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11/2021 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Příkazní smlouvy na administrativní činnosti k podpoře zadání veřejné zakázky – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov, kterou Obci Mečichov zaslala paní Eva Čechtická.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na administrativní činnosti k podpoře zadání veřejné zakázky – Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov s paní Evou Čechtickou a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se stanovuje poplatek za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2022. Přijetí nové vyhlášky bylo nutné z důvodu změny zákona.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/11/2021 bylo schváleno.

9)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s možností čerpání dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na plánovanou akci „Stavební úpravy objektu na st.p.č. 2/1, v k.ú.  Mečichov“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na plánovanou akci „Stavební úpravy objektu na st.p.č. 2/1, v k.ú.  Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 11. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Pavel Klečka
                               Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 10. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Petr Straka, Pavlína Plechatá, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Omluveni: Bc. Petr Finěk

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 24. 9. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2021
 5. Změny rozpočtu obce č. 9 pro rok 2021
 6. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/16
 7. Prodej obecního pozemku parc.č. 2374/24
 8. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/15
 9. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelů NN do pozemků obce v rámci rekonstrukce vedení NN v obci Mečichov
 10. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
 11. Žádost o finanční dar na léčebné výlohy XXXXXXXXXX

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24. 9. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2021. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtové opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2021, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2021 bylo schváleno.

5)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 9 pro rok 2021.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2021 usnesením č. 2/09/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 24. 9. 2021 do 10. 10. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2021 usnesením č. 4/09/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 24. 9. 2021 do 10. 10. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021, který je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2021 bylo schváleno.

8)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2021 usnesením č. 5/09/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 24. 9. 2021 do 10. 10. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5/10/2021 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040009916/001 na uložení kabelů NN do pozemků obce v rámci energetické stavby s názvem „Mečichov – stavební úpravy sítě NN“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č. 1040009916/001 o o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kabelů NN do pozemků obce v rámci energetické stavby s názvem „Mečichov – stavební úpravy sítě NN“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/10/2021 bylo schváleno.

10)   V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na dodavatele  stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ v tomto složení: Ing. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Klečka, Miroslav Krčal. Dále byli navrženi tito náhradníci: Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Miloslava Krčalová. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na dodavatele stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ ve složení Ing. Jan Hošek, Mgr. Tomáš Klečka, Miroslav Krčal a náhradníky ve složení: Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk, Miloslava Krčalová.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/10/2021 bylo schváleno.

11)   Spolek Pomáháme Kačence z. s., IČ: 053 63 446, se sídlem Mnichov 54, 386 01 Strakonice, podal Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na zajištění léčby, zdravotních a rehabilitačních pomůcek a rehabilitace XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, viz návrh darovací smlouvy, který je přílohou žádosti. Zastupitelé navrhli poskytnout tomuto spolku jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku formou daru ve výši 5.000 Kč spolku Pomáháme Kačence z. s., IČ: 053 63 446, se sídlem Mnichov 54, 386 01 Strakonice. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na jeho účet č. 2601078531/2010.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/10/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 10. 2021

Zapsal starosta: Josef Sýkora

Ověřovatelé:      Pavel Klečka
                             Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 9. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Pavel Klečka, Petr Straka

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 8. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 8 pro rok 2021
 5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/16
 6. Zrušení usnesení č. 8/02/2021
 7. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2374/24
 8. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/15
 9. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 10. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000507/001-HRD
 11. Žádost o dotaci z POV 2022 – DT 1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 8. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 8 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2358/16 v k.ú. Mečichov o výměře cca 27 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2021 bylo schváleno.

6)     Starosta navrhl zrušit usnesení č. 8/02/2021, které se týkalo prodeje obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020 panu XXXXXXXXXX. S oddělením nově vznikajících pozemků nesouhlasil stavební úřad. Z tohoto důvodu navrhl starosta zrušit původní rozhodnutí zastupitelstva a prodej pozemku projednat dle aktuálního geometrického plánu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov ruší platnost usnesení č. 8/02/2021 o prodeji obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020 panu XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2374/24 v k.ú. Mečichov o výměře 121 m2, dle geometrického plánu č. 290-71/2021, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2021 bylo schváleno.

8)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2358/15 v k.ú. Mečichov o výměře cca 48 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5/09/2021 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i devět včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 9.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 9.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2021 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000507/001-HRD, týkající se stavby „Příp. STL Mečichov – obecní dům“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění STL přípojky a HUP na pozemky parc.č. 9/1, 9/2, st. 2/1, st. 66/1 v katastrálním území Mečichov, jejichž je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-­014340000507/001-HRD, týkající se stavby „Příp. STL Mečichov – obecní dům“.  se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2021 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2022 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na pořízení traktorové sekačky na trávu na údržbu obecní zeleně. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2022 DT 1 na pořízení traktorové sekačky na trávu na údržbu obecní zeleně.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 9. 2021

Zapsal starosta: Josef Sýkora

Ověřovatelé:      Pavel Klečka
                             Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 8. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Omluveni: Petr Straka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 7. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 7 pro rok 2021
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Koupě pozemku parc.č. 142/3
 7. Výběr dodavatele na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“
 8. Dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 7. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 7 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o výměře cca 62 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 7. 2021 usnesením č. 2/07/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 7. 2021 do 14. 8. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o výměře cca 62 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2021 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, prodeje jeho vlastního pozemku parc. č. 142/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 319 m2, dle geometrického plánu č. 267-9/2019. Záměr obce koupit zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 7. 2021 usnesením č. 3/07/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 7. 2021 do 14. 8. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti koupi zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 50 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje koupi pozemku parc. č. 142/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 319 m2, dle geometrického plánu č. 267-9/2019, který je přílohou žádosti, od pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 50 Kč/m2, čili za celkovou cenu 15 950 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2021 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“, ze dne 20. 8. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem čtyři došlé nabídky:

– BP-SERVICE, s.r.o., IČ: 261 09 123, 169.322,56 Kč s DPH

– CB FLORIAN s. r. o., IČ: 251 75 947, 165.665,96 Kč s DPH

– M & S, spol. s r.o., IČ: 168 20 045, 162.196,00 Kč s DPH

– Prillinger spol. s r. o., IČ: 466 79 995, 159.773,24 Kč s DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Prillinger spol. s r.o., IČ: 466 79 995. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Prillinger spol. s r. o., IČ: 466 79 995, s cenou 159.773,24 Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol a.s., ve kterém jsou zapracovány aktuální změny odpadových zákonů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/08/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 8. 2021

Zapsal starosta:  Josef Sýkora          

Ověřovatelé:       Pavel Klečka
                              Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 7. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 25. 6. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2021
 5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Výroční technickohospodářská zpráva firmy Čevak a.s. za rok 2020
 7. Záměr obce o koupi pozemku parc.č. 142/3
 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s.

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 6. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o výměře cca 62 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc. č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o výměře cca 62 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2021 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou firmy Čevak a.s. za rok 2020.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou pana XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, prodeje jeho vlastního pozemku parc. č. 142/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 319 m2, dle geometrického plánu č. 267-9/2019. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr koupit pozemek parc. č. 142/3 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 319 m2, dle geometrického plánu č. 267-9/2019, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s. Tímto dodatkem se upravuje poplatek za umístění kontejnerů na oděv ve výši 1200 Kč za jeden kontejner na rok.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů společnosti TextilEco a.s. a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/07/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 7. 2021

Zapsal starosta:  Josef Sýkora
Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 6. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28. 5. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 5 pro rok 2021
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 739/2
 6. Záměr obce o koupi pozemku parc.č. 2364/29
 7. Záměr obce o koupi pozemků pod studnami a vrty v k.ú. Doubravice a Nahošín
 8. Záměr obce o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 1385/2 v k.ú. Doubravice od SPÚ ČR na Obec Doubravice
 9. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“
 10. Výroční zpráva ČSAD STTRANS a.s. za rok 2020
 11. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: PI-001030068861/002-EMBL
 12. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: PI-001030069793/001-EMBL

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28. 5. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 5 pro rok 2021.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 739/2 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle katastrální mapy. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2021 usnesením č. 7/05/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 28. 5. 2021 do 13. 6. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 739/2 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2 paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, katastrální mapy, která je přílohou žádosti a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení č. 2/06/2021 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou ÚZSVM, Odloučeného pracoviště Strakonice, o prodeji pozemku ve vlastnictví státu parc.č. 2364/29 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 217 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr koupit pozemek ve vlastnictví státu parc.č. 2364/29 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 217 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2021 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným záměrem obcí Mečichov, Doubravice a Hlupín o vykoupení pozemků pod studnami a vrty v k.ú. Doubravice a Nahošín. Jedná se o pozemky parc. č. 1385/3, 1385/2, 1377/2, 1378/2, 1402/12 v k.ú. Doubravice a parc. č. 32/4 v k.ú. Nahošín, dle katastrální mapy a geometrického plánu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:                                                                    

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr koupit pozemky pod studnami a vrty v k.ú. Doubravice a Nahošín. Jedná se o pozemky parc. č. 1385/3 o výměře 156 m2, 1385/2 o výměře 394 m2, 1377/2 o výměře 307 m2, 1378/2 o výměře 92 m2, 1402/12 o výměře 441 m2 v k.ú. Doubravice a parc. č. 32/4 o výměře 240 m2 v k.ú. Nahošín, dle katastrální mapy a geometrického plánu, které jsou přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/06/2021 bylo schváleno.

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným záměrem obcí Mečichov, Doubravice a Hlupín o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 1385/2 v k.ú. Doubravice od SPÚ ČR na Obec Doubravice, dle katastrální mapy. Jedná se pouze o tu část pozemku, která se nachází přímo pod studnou a bude zaměřena geometrickým plánem. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 1385/2 v k.ú. Doubravice, nacházejícího se pod studnou S2, od SPÚ ČR Obci Doubravice. Tato část pozemku bude odměřena geometrickým plánem. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/06/2021 bylo schváleno.

9)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „JSDH Mečichov – pořízení techniky a ochranných pomůcek“ ve složení Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/06/2021 bylo schváleno.

10)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2020.

11)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030068861/002-EMBL, týkající se stavby „Mečichov – kabel NN, pí. Sýkorová“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-001030068861/002-EMBL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: “ Mečichov – kabel NN, pí. Sýkorová“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/06/2021 bylo schváleno.

12)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030069793/001-EMBL, týkající se stavby „Mečichov – kabel NN, ČOV“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-001030069793/001-EMBL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: “ Mečichov – kabel NN, ČOV“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/06/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 25. 6. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora        

Ověřovatelé:         Petr Straka
                                Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 5. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka

Omluveni: Pavlína Plechatá

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30. 4. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 4 pro rok 2021
 5. Smlouva se SFŽP ČR č. 1200300185 na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
 6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
 7. Závěrečný účet obce za rok 2020
 8. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
 9. Požadavky na změnu územního plánu Mečichov
 10. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 739/2

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30. 4. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 pro rok 2021.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem smlouvy č. 1200300185 na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, který obci předložil Státní fond životního prostředí České republiky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje smlouvu se Státním fondem životního prostředí České republiky č. 1200300185 na projekt „PD Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2021 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ze dne 24. 2. 2021. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2021 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2020. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2021 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2020 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2020 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/05/2021 bylo schváleno.

9)     Obec Mečichov obdržela tři žádosti na změnu Územního plánu Mečichov (č. 7, 8, 9).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí se zapracováním změn do územního plánu Mečichov dle došlých žádostí, které jsou přílohou tohoto zápisu. Dále pověřuje starostu obce k obstarání povinných příloh prostřednictvím úřadu územního plánování MěÚ Strakonice.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/05/2021 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 739/2 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle katastrální mapy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 739/2 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle katastrální mapy, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/05/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28. 5. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora        

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 4. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavlína Plechatá

Omluveni: Pavel Klečka

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 1. 4. 2021
 4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2021
 5. Výběr dodavatele na akci „Malotraktor s vlekem“
 6. Výběr dodavatele na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“
 7. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/36
 8. Žádost obci Mečichov o podporu Linky bezpečí, z.s.
 9. Žádost TJ Sokol Doubravice o finanční dar

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Slance.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 1. 4. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2021.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Malotraktor s vlekem“, ze dne 29. 4. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Jaroslav Hrdina, IČ: 450 86 737, 792.550,00 Kč s DPH

– Milisterfer, s.r.o., IČ: 071 64 238, 389.002,90 Kč s DPH

– ZEMI BUILDING MACHINES a.s., IČ: 251 97 525, 408.738,00 Kč s DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Milisterfer, s.r.o., IČ: 071 64 238. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Milisterfer, s.r.o., IČ: 071 64 238, s cenou 389.002,90 Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na „Malotraktor s vlekem“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2021 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“, ze dne 29. 4. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Milan Repko, IČ: 876 53 575, 185.500,00 Kč s DPH

– SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o., IČ: 276 81 327, 163.265,30 Kč s DPH

– Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649, 187.500,00 Kč s DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o., IČ: 276 81 327. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o., IČ: 276 81 327, s cenou 163.265,30 Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/36 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 45 m2, dle geometrického plánu č. 286-34/2021. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 2. 4. 2021 usnesením č. 7/03/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 2. 4. 2021 do 18. 4. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 2358/36 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 45 m2 panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle geometrického plánu č. 286-34/2021, který je přílohou žádosti a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2021 bylo schváleno.

8)     Linka bezpečí, z.s. podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč z důvodu zajištění provozu krizové linky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. na rok 2021 formou daru ve výši 3.000,- Kč. Tato částka bude do 30ti dnů po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 3856680/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 0       Proti: 6     Zdrželi se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

9)     Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice na rok 2020 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude do 30ti dnů po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 239340197/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 30. 4. 2021

Zapsal starosta:  Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka
                               Pavel Slanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 1. 4. 2021 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání a určení ověřovatelů
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 2. 2021
 4. Výběr dodavatele projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“
 5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Malotraktor s vlekem“
 6. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“
 7. Prodej obecních pozemků parc.č. 2374/21 a 2374/23
 8. Změny rozpočtu obce č. 2 pro rok 2021
 9. Výběr dodavatele na akci „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“
 10. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/36
 11. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330067136/001

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2021 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 2. 2021. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“, ze dne 24. 3. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

         – Ing. Martin Sellner, IČ: 09815414, 726.000,- Kč s DPH

– K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707, 713.900,- Kč s DPH

         – DRAM Invest s.r.o., IČ: 044 01 701, 732.050,- Kč s DPH

         Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy K+K KONZULT s.r.o., IČ: 28095707, s cenou 713.900,- Kč s DPH, jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Splašková kanalizace a ČOV v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2021 bylo schváleno.

5)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Malotraktor s vlekem“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Malotraktor s vlekem“ ve složení Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2021 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá. Dále byli navrženi tito náhradníci: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Židle do zasedací místnosti obecního úřadu“ ve složení Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá a náhradníky ve složení: Mgr. Tomáš Klečka, Petr Straka, Pavel Slanec.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2021 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 26. 2. 2021 usnesením č. 9/02/2021 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 26. 2. 2021 do 14. 3. 2021. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena těchto obecních pozemků byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecních pozemků parc.č. 2374/21 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 a parc.č. 2374/23 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 67 m2 panu XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle geometrických plánů č. 271-84/2019 a 276-35/2020, které jsou přílohou žádosti a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2021 bylo schváleno.

8)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 2 pro rok 2021.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na výběr dodavatele stavby „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“, ze dne 12. 3. 2021, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

         – VODASERVIS s.r.o., IČ: 262 77 871, 3.579.700,- Kč bez DPH

         – VHS – vodohospodářské stavby, spol. s r.o., IČ: 144 99 924, 3.980.800,- Kč bez DPH

         – PROTOM Strakonice, s.r.o., IČ: 438 41 252, 3.998.350,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma VODASERVIS s.r.o., IČ: 262 77 871. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy VODASERVIS s.r.o., IČ: 262 77 871, s cenou 3.579.700,- Kč bez DPH, jako vítěznou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV“.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/03/2021 bylo schváleno.

10)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/36 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 45 m2, dle geometrického plánu č. 286-34/2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/36 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 45 m2, dle geometrického plánu č. 286-34/2021, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/03/2021 bylo schváleno.

11)   Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330067136/001, týkající se stavby „Mečichov – kabel NN, p. Zach“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění zemního kabelu NN, spojky na pozemek parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č. PI-014330067136/001 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov – kabel NN, p. Zach“ se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/03/2021 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 1. 4. 2021

Zapsal starosta:   Josef Sýkora

Ověřovatelé:        Petr Straka

                               Pavel Klečka