Informace o přijímání podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách.
 2. Telefonické podání: 725 031 375
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Písemnou žádost můžete doručit elektronicky na adresu obec@mecichov.cz, nebo poštou na adresu Obecní úřad Mečichov, Mečichov 3, 387 36 Mečichov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
Telefonické podání: 725 031 375
Poštou na adresu: Obecní úřad Mečichov, Mečichov 3, 387 36 Mečichov
Elektronicky na e-mail: obec@mecichov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: dwkanb6

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Požadavky na elektronická podání:

Obec akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech: 

 • *.TXT (prostý text),*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader), *.DOC, *.DOCX (dokument MS Word),*.XLS, *.XLSX (dokument MS Excel),*.TIF,*.GIF,*.JPG,*.JPEG,*.PNG (obrázky).
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF a e-mailových zpráv.
 • Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 10 MB.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§00A014 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Mečichov, Mečichov 3, 387 36 Mečichov
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
– jednostranně formát A4 černobíle 2 Kč/ks
– oboustranně formát A4 černobíle 4 Kč/ks
– jednostranně formát A4 barevně 3 Kč/ks
– oboustranně formát A4 barevně 6 Kč/ks
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů