Rozpočet obce na rok 2012

Rozpočet obce na rok 2012 (v tis.Kč)

Příjmy

daně,správní poplatky
dotace od KÚ JčK na výkon státní správy
plynovod – prodej přípojek
finanční dary
vodní díla
lesy
poskytování služeb
pronájem majetku
úroky

Příjmy celkem
Rozpočet

2 250
60
0
0
15
10
170
230
2

2 737
Skutečnost

2 769
60
2 255
10
27
10
77
253
7

5 468
Výdaje

silniční doprava
lesy
vodní díla
školy, školky
knihovna
hřiště
dárkové balíčky
veřejné osvětlení
odpady
péče o vzhled obce
místní správa (opravy, úroky, …)
osazení sekčních šoupat na hlavní vodovodní řad
územní plán obce Mečichov
rekonstrukce budovy bývalé autobusové garáže

Výdaje celkem

splátky úvěru – smlouva číslo: 0270005201105
splátky úvěru – smlouva číslo: 0270007200796

Splátky úvěrů celkem
Rozpočet

50
50
40
220
7
50
25
100
200
40
1 115
80
120
350

2 447

51
239

290
Skutečnost

2
0
27
109
6
167
13
180
186
15
1 323
80
78
529

2 715

188
239

427
Rozpočet na rok 2012 je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěrů.

Josef Sýkora – starosta