Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 8. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec, Milan Klečka
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26.6.2015
 4. Rozpočtové změny obce č. 6 a 7 pro rok 2015
 5. Úhrada faktury za vícepráce při rekonstrukci WC v hospodě
 6. Zpráva o výsledku částečného přezkumu hospodaření obce za rok 2015
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/07/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26.6.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.6 a 7 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.6 a 7 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/07/2015 bylo schváleno.

 5. Starosta předložil zastupitelstvu obce k nahlédnutí uhrazenou fakturu č. 2150047 za vícepráce spojené s opravou WC v hospodě, kterou vystavila firma Stavební společnost H a T, spol. s r.o., IČ: 450 23 522.

 6. Starosta seznámil přítomné zastupitele se zprávou o výsledku částečného přezkumu hospodaření obce za rok 2015 ze dne 29.7.2015. Z protokolu vyplývá, že
  nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostateky.

Zápis vyhotoven dne 28.8.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 6. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Pavel Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Josef Křivanec, Milan Klečka
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29.5.2015
 4. Rozpočtové změny obce č. 5 pro rok 2015
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Výroční technickohospodářská zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2014
 7. Výroční zpráva společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2014
 8. Odpuštění nájemného za pronájem hospody za červen 2015
 9. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330033807/001
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/06/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29.5.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.5 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.5 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/06/2015 bylo schváleno.

 5. Obecní úřad přijal žádost pana Jana Hudečka, bytem Mečichov 59, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.5.2015 usnesením č. 6/05/2015 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě
  od 30.5.2015 do 15.6.2015. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá.
  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Mečichov panu Janu Hudečkovi za cenu 40 Kč/m2. Tuto část pozemku nechá kupující
  odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/06/2015 bylo schváleno.

 6. Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2014.

 7. Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2014.

 8. Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení v místní hospodě a s tím spojeným ztížením užívání tohoto objektu navrhl starosta obce odpustit nájemkyni hospody nájemné za měsíc červen 2015. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje odpuštění nájemného za pronájem hospody za měsíc červen 2015 nájemkyni, paní Zdeně Lávičkové.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/06/2015 bylo schváleno.

 9. Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330033807/001, týkající se stavby „Mečichov – Finěk, parc.č. 141“. Z návrhu smlouvy vyplývá,
  že se jedná o umístění kabelu NN na pozemek parc.č. 2379/2 jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-014330033807/001 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov – Finěk, parc.č. 141“ se společnosti E.ON Distribuce, a.s.
  a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/06/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26.6.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 5. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 24.4.2015
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RADINA za rok 2014
 5. Závěrečný účet DSO RADINA za rok 2014
 6. Rozpočtové změny obce č. 4 pro rok 2015
 7. Zrušení zadávacího řízení na akci „Oprava komunikace po povodni v k.ú. Mečichov“
 8. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 9. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/05/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24.4.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RADINA za rok 2014 ze dne 13.2.2015. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RADINA za rok 2014.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/05/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet DSO RADINA za rok 2014. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet DSO RADINA za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/05/2015 bylo schváleno.

 6. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.4 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.4 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/05/2015 bylo schváleno.

 7. V červnu loňského roku podala Obec Mečichov žádost o grant z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 117D914 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013, dotační titul 1, na rekonstrukci místní
  komunikace v úseku od hřiště do Loužku a pověřila firmu Corporin s.r.o. vyřízením celé administrace od podání žádosti po závěrečné vyhodnocení. Z důvodu nepřidělení dotace je nutné zrušit probíhající zadávacího řízení,
  neboť obec není schopna toto financovat pouze z vlastních prostředků.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na akci „Oprava komunikace po povodni v k.ú. Mečichov“ v souladu s ustanoveními § 84 ZVZ.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/05/2015 bylo schváleno.

 8. Obec Mečichov obdržela žádost pana Jana Hudečka, bytem Mečichov 59, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 o výměře cca 57 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední
  desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 6/05/2015 bylo schváleno.

 9. Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, týkající se stavby: „Mečichov – Polanová,
  parc.č.41/1, el.přípojka“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění kabelu NN a skříně SS100 na pozemek parc.č. 2358/15 jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č. 1030025238/003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, týkající se stavby: „Mečichov – Polanová, parc.č.41/1,
  el.přípojka“ se společnosti E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 7/05/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29.5.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 4. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Milan Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Petr Hrba
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27.3.2015
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
 5. Závěrečný účet obce za rok 2014
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
 7. Žádost o prodej části obecního pozemku
 8. Rozpočtové změny obce č. 3 pro rok 2015
 9. Úhrada faktury za hasičské uniformy
 10. Výběr dodavatele na akci „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“
 11. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/16
 12. Nařízení obce, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
 13. Aktualizace přílohy zřizovací listiny JSDHO – seznam členů JSDHO
 14. Žádost o vydání souhlasu k napojení novostavby RD na místní komunikaci
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Milana Klečku a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/04/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27.3.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 ze dne 24.2.2015. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/04/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2014. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/04/2015 bylo schváleno.

 6. Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce za rok 2014 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/04/2015 bylo schváleno.

 7. Dne 27.3.2015 přijal obecní úřad žádost paní Hany Polanové o prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/16. Jelikož o koupi tohoto pozemku zažádal v minulosti jiný uchazeč a zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 30.1.2015
  schválilo záměr o prodeji zmíněného pozemku a v zákonné lhůtě nikdo nepodal proti tomuto záměru žádnou námitku nebo připomínku, ani nebyla předložena žádná další nabídka, probíhá v současnosti řízení o prodeji pozemku prvému
  uchazeči. Z tohoto důvodu nemůže zastupitelstvo obce přijmout jakékoliv usnesení o schválení záměru prodeje zmíněného pozemku druhému uchazeči.

 8. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.3 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.3 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/04/2015 bylo schváleno.

 9. Starosta předložil zastupitelstvu obce k nahlédnutí uhrazenou fakturu za pořízení 10 ks hasičských vycházkových uniforem, kterou vystavila firma HASBU spol. s r.o., IČ: 14500655.

 10. Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“, ze dne 24.4.2015, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala 6 došlých nabídek:

  • Garantstav stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258, 629 100,- Kč bez DPH
  • Chládek FCH s.r.o., IČ: 260 93 588, 654 009,75 Kč bez DPH
  • Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., IČ: 260 71 584, 508 238,- Kč bez DPH
  • BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o., IČ: 280 96 797, 487 586,- Kč bez DPH
  • Stavební společnost H a T, spol. s r.o., IČ: 450 23 522, 425 371,- Kč bez DPH
  • Štěpán Kadaně, IČ: 135 15 471, 627 352,- Kč bez DPH

  Z protokolu vyplývá, že komise vyřadila tři nabídky a dále posuzovala zbylé tři nabídky, které splnily podmínky zadání. Nabídku firmy Chládek FCH s.r.o. komise vyřadila z důvodu doručení v otevřené obálce,
  nabídku firmy Garantstav stavební Strakonice s.r.o. komise vyřadila z důvodu doručení ve špatně označené obálce a nabídku firmy Štěpán Kadaně komise vyřadila z důvodu nedodržení položkového rozpočtu.
  Nabídku s nejnižší cenou podala firma Stavební společnost H a T, spol. s r.o. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Stavební společnost H a T, spol. s r.o., IČ: 450 23 522, s cenou 425 371,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci
  „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 6/04/2015 bylo schváleno.

 11. Obecní úřad přijal žádost paní Kateřiny Uhýrkové, bytem Slunná 293, 261 01 Příbram, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.1.2015 usnesením č. 3/01/2015 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě
  od 31.1.2015 do 16.2.2015. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku nebo připomínku proti prodeji zmíněného pozemku, ani nebyla předložena žádná další nabídka. Po uplynutí této lhůty však
  bylo obecnímu úřadu doručeno sdělení paní Hany Polanové, že se na zmíněném pozemku nachází kopaná studna, historicky užívaná vlastníky nemovitosti na parcele č. 46/2. Existence této studny byla ověřena.
  S katastrálním úřadem byly řešeny možnosti, jak toto právně ošetřit, aby případným prodejem zmiňovaného pozemku nedošlo k poškození práv majitele studny (Obec Mečichov) ani uživatelů studny.
  Vzhledem k vyjádření katastrálního úřadu, že studny nemohou být předmětem evidence v katastru nemovitostí, nelze ani ke studni zřídit věcné břemeno užívání. Na základě shora uvedených skutečností
  a informací poskytnutých katastrálním úřadem tedy zastupitelstvo obce svým hlasováním rozhodlo zmíněný pozemek neprodat. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
  Žádné další stanovisko sděleno nebylo.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2 v k.ú. Mečichov paní Kateřině Uhýrkové za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 0          
  Proti: 6          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení nebylo schváleno.

 12. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Nařízení obce Mečichov č. 1/2015 ze dne 24.4.2015, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Mečichov. Důvodem přijetí tohoto nařízení je ochrana obyvatel před
  nekalými praktikami prodejců, které byly zjištěny na základě podnětů občanů obce. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení tohoto Nařízení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Nařízení obce Mečichov č. 1/2015 ze dne 24.4.2015, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Mečichov.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 7/04/2015 bylo schváleno.

 13. Velitelka JSDHO předložila zastupitelstvu obce aktualizovaný seznam členů jednotky SDH obce Mečichov k 3.4.2015, který je přílohou zřizovací listiny JSDHO Mečichov. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení této přílohy.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje seznam členů jednotky SDH obce Mečichov, aktualizovaný k 3.4.2015.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 8/04/2015 bylo schváleno.

 14. Obecní úřad přijal žádost pana ing. Michala Lohra v zastoupení firmou ARD architects s.r.o. o vydání souhlasu k napojení novostavby rodinného domu na pozemku parc.č.st. 128 na místní komunikaci parc.č. 2379/2,
  vše v k.ú. Mečichov. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Dle §10 odst. 4 písm. b) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Mečichov vydává souhlas s napojením novostavby rodinného domu pana ing. Michala Lohra,
  nacházející se na pozemku parc.č.st. 128 na místní komunikaci parc.č. 2379/2.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 9/04/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27.4.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Milan Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 3. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Milan Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni:
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27.2.2015
 4. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“
 5. Rozpočtové změny obce č. 1 a 2 pro rok 2015
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/03/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27.2.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava sociálního zařízení
  v kulturním zařízení“ v tomto složení: Josef Křivanec, Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení
  navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“ ve složení: Josef Křivanec, Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
  a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/03/2015 bylo schváleno.

 5. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.1 a 2 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů
  neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.1 a 2 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/03/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27.3.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 2. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Milan Klečka, Pavel Klečka
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Josef Křivanec
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30.1.2015
 4. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/16
 5. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXVI. RALLY AGROPA
 6. Úhrada faktury za projektovou dokumentaci na WC v hospodě
 7. Projednání zprávy inventarizační komise
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/02/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.1.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Obecní úřad přijal žádost paní Kateřiny Uhýrkové, bytem Slunná 293, 261 01 Příbram, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.1.2015 usnesením č. 3/01/2015 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě
  od 31.1.2015 do 16.2.2015. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Po uplynutí této lhůty bylo obecnímu úřadu doručeno oznámení o existenci studny na výše
  uvedeném pozemku. Vzhledem k této situaci se zastupitelstvo obce dohodlo na odložení hlasování o prodeji tohoto pozemku do příštího zasedání zastupitelstva obce, aby byla oznamovateli dána možnost právně
  doložit toto tvrzení.

 5. Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXVI. RALLY AGROPA, která se koná 8. srpna 2015. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu dne 8.8.2015 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky
  při konání XXXVI. ročníku RALLY AGROPA.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/02/2015 bylo schváleno.

 6. Starosta předložil zastupitelstvu obce k nahlédnutí uhrazenou fakturu za projektovou dokumentaci na WC v hospodě, včetně vyřízení stavebního povolení, kterou vystavila projektantka paní M.Vačkářová.

 7. Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou inventarizační komise ze dne 31.1.2015, ze které vyplývá, že při inventuře majetku obce nebylo shledáno žádných závad. Dále inventarizační komise navrhuje vyřadit z majetkového účtu 022/500
  stříkačku ruční v pořizovací ceně 1.061 Kč a z majetkového účtu 028/100 9 kusů plátěných hasičských kombinéz v pořizovací ceně 4.882 Kč, obojí z důvodu nadměrného opotřebení. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Zprávu inventarizační komise ze dne 31.1.2015 a dále schvaluje vyřazení stříkačky ruční v pořizovací ceně 1.061 Kč z majetkového účtu 022/500 a 9 kusů plátěných hasičských
  kombinéz v pořizovací ceně 4.882 Kč z majetkového účtu 028/100. Vyřazení majetku provede účetní obce do 31.3.2015.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/02/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28.2.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30.1.2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni:Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Milan Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni:
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29.12.2014
 4. Rozpočtové změny obce č. 12 pro rok 2014
 5. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/16
 6. Obecně závazná vyhláška obce Mečichov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.
 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/01/2015 bylo schváleno.
 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29.12.2014. Všechny body usnesení byly splněny.
 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.12 pro rok 2014 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů
  neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.12 pro rok 2014, a to bez výhrad.Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/01/2015 bylo schváleno.
 5. Obecní úřad přijal žádost paní Kateřiny Uhýrkové, bytem Slunná 293, 261 01 Příbram, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední
  desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/01/2015 bylo schváleno.
 6. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2015 ze dne 30.1.2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení této OZV.Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2015 ze dne 30.1.2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov.Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/01/2015 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 30.1.2015
Zapsal:Bc. Petr FiněkOvěřovatelé:Pavel Klečka
Starosta:Josef Sýkora Petr Hrba