Vyhláška č. 515/2020 Sb.

Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Příloha č. 1

1) Název

Obec Mečichov

2) Důvod a způsob založení

Obec Mečichov vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Mečichov je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

3) Organizační struktura

Obec Mečichov má volené sedmičlenné Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce Mečichov zřídilo finanční a kontrolní výbor.

4) Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Mečichov

Mečichov 3
387 36  Mečichov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Mečichov

Mečichov 3
387 36  Mečichov

4.3. Úřední hodiny

Pátek 19:00 – 20:00 hod (letní období)
Pátek 18:00 – 19:00 hod (zimní období)

 1. 4. Telefonní čísla

+420 725 031 375

 1. 5. Adresa internetových stránek

https://mecichov.cz

4.6. Adresa podatelny

Obec Mečichov

Mečichov 3
387 36  Mečichov

 1. 7. Elektronická adresa podatelny

obec@mecichov.cz

 1. 8. Datová schránka

dwkanb6

5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 8625291/0100
Banka:  Komerční banka Strakonice 

6) IČO

00251470

7) Plátce daně z přidané hodnoty

Obec není plátce DPH

8) Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

https://mecichov.cz/category/uredni-agenda/uredni-deska-archiv/uredni-deska-aktualni/

8.2. Rozpočet

https://mecichov.cz/category/uredni-agenda/dokumenty-k-financnimu-hospodareni-obce/rozpocet-obce/

9) Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte obecní úřad obce těmito způsoby:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Datovou schránkou

 

10) Příjem podání a podnětů

Žádosti o informace, stížnosti, návrhy nebo podněty je možno podat na podatelnu obecního úřadu:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Datovou schránkou

 

11) Předpisy

 1. 1. Nejdůležitější používané předpisy

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)

Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 1. 2. Vydané právní předpisy

https://sbirkapp.gov.cz/dwkanb6

12) Úhrady za poskytování informací

 1. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Mečichov je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

materiálové náklady

pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení

náklady na technické nosiče dat

dle aktuálních cen technických nosičů dat

odeslání informací žadateli

 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

práce s archiváliemi

dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

 

 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
 1. 2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Zatím nevydána.

13) Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

 1. 2. Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

14) Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://mecichov.cz/category/uredni-agenda/uredni-deska-archiv/informace-dle-zak-c-1061999-sb/